Розділи сайту

Керівництво


КЕРІВНИЦТВО ІнМАД
         Грушко Олександр Володимирович

  Директор Інституту МАД, доктор технічних наук, професор.

  У 1997 році закінчив магістратуру Вінницького державного технічного університету зі спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство".

  У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.05 “Процеси та машини обробки тиском”.

  В 2013 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском".

  Є автором понад 100 наукових та методичних публікацій.

  Коло наукових інтересів - експериментально-розрахункові методи обробки металів тиском, механіка холодного пластичного деформування.

  Викладає дисципліни: опір матеріалів, технічна механіка, теоретична механіка.

  Є членом спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 (ВНТУ).

  Підготував 1 кандидата технічних наук. Керує підготовкою 2-х аспірантів.

         Бевз Світлана Володимирівна

  Заступник директора Інституту МАД, кандидат технічних наук, доцент.

  У 1996 році закінчила магістратуру Вінницького державного технічного університету зі спеціальності "Електричні станції".

 У 1999 році достроково закінчила аспірантуру ВНТУ, успішно захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керування" зі спеціальності 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи".

  Напрямки наукової діяльності: математичне моделювання, критеріальне прогнозування в оптимальному керуванні, автоматизація оптимального керування нормальних режимів електричної системи, надійність роботи обладнання електричної станції та системи, наукові засади автоматизованої обробки даних управління навчальним процесом магістерської підготовки.

   Працює над докторською дисертацією.

   З січня 2002 р. працює на посаді заступника директора Інституту магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД) ВНТУ.

   Викладає ряд спеціальних дисциплін математичного характеру та дисциплін, пов'язаних з програмуванням та обчислювальною технікою для студентів спеціальностей 7.090601, 7.090602  - "Надійність електроустановок", "Електротехнічні матеріали", "Електричні апарати", "Математичне моделювання в електротехніці", "Теорія подібності і критеріальне моделювання", "Комп'ютерні системи управління електроустановками", "Обчислювальна техніка в технологічних процесах".

   Автор більше 180 наукових публікацій, з них більше 40 статей опубліковано у наукових фахових виданнях з переліку ДАК України, 8 навчальних посібників, понад 20 свідоцтв про державну реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми, 10 звітів з НДР.

   Тел.: (0432) 59-85-88.


         Новікова Ольга Олександрівна

Завідувач аспірантури ВНТУ.

На посаді зав. аспірантури з 2003 року.

Є співавтором
Положення з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному технічному університеті

Положення з організації підготовки здобувачів на науковому рівні вищої освіти ступеня доктора наук у Вінницькому національному технічному університеті

Тел.: (0432) 59-83-52, 51-34-41ИНЖЕНЕРИ ІнМАД

Мороз Лариса Василівна. Тел.: (0432) 59-85-87

Войтюк Ірина Миколаївна. Тел.: (0432) 59-85-87ФАХІВЕЦЬ В СПРАВАХ СПЕЦРАД ІнМАД

Малачковська Роксолана Ігорівна . Тел.: (0432) 59-85-87

Новини

07.12.2018

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2017 році склала 36 %.

07.12.2018

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]