Розділи сайту

Наукові публікації Бевз С. В.

Публікації Бевз Світлани Володимирівни


№ ппНазваОписАвтори
1Автоматизация управления нормальными режимами электроэнергетических систем на основе обобщающих методов теории подобия.Отчет о НИР № гос.регистр.0193У024981.- ВПИ,1993. - 138 с.
2Формування визначальних критеріїв подібності в задачах автоматизаціїВ кн. Математичне моделювання в електротехніці та електроенергетиці. Тези доп. н.-т. конф. - Львів, 1995. - с. 217-218.Лежнюк П.Д.,
Гайдамака В.М.,
Бевз С. В.
3Методы и алгоритмы решения задач критериального программирования с высокой степенью сложностиВ кн. Контроль и управление в технических системах. Тез. докл. н.-т. конф. - Винница, 1995. - с. 538.Гайдамака В.М.,
Бевз С. В.
4Автоматизация управления нормальными режимами электроэнергетических систем на основе обобщающих методов теории подобия.Отчет о НИР № гос. регистр. 0193У024981. - ВПИ, 1995 . - 72 с.
5Анализ чувствительности в САУ с помощью критериального методаВ кн. Приборостроение-96. Материалы н.-т. конф. - Судак, 1996. - с. 18.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
6Критериальное моделирование при автоматизации потоков мощности и напряжения в электрической системеВ кн. Управление технологическими и энергетическими процессами. Тез. докл. н.-т. конф. - Севастополь, 1996. - с. 35.Бевз С. В.,
Кравцов К.И.,
Лежнюк П.Д.
7Критеріальне програмування в задачах великої розмірностіВісник ВПІ, 1996. - № 2. - с. 20-29.Лежнюк П.Д.,
Гайдамака В.М.,
Бевз С. В.
8Автоматичний аналіз нормальних режимів електричних систем з математичною моделлю на основі методу НьютонаВісник ВПІ, 1996. - № 1. - с. 5-9.Лежнюк П.Д.,
Жан-П’єр Нгома,
Бевз С. В.
9Разработка новых принципов создания систем автоматического уравления потоками мощности и напряжением в электрических системах.Отчет о НИР № гос. регистр. 019U007372 - ВГТУ, 1996
10Особливості формування простору двоїстих змінних в задачах критеріального програмуванняМатеріали VI Міжнародної н. конф. ім. ак. М.Кравчука, м. Київ, 1997. - с. 245.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
11Формування критеріальної моделі прогнозування та виведення результатів за допомогою альтернативного зображення величинМатеріали VI Міжнародної н. конф. ім. ак. М.Кравчука, м. Київ, 1997. - с. 29.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Бурбело С.М.
12Використання критеріальної форми запису моделі при прогнозуванніМатеріали міжнародного симпозіуму “Наука і підприємництво”. - Львів, 1997. - с. 70.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М
13Алгоритм изменения пространства переменных в задачах критериального программированияСб. тез. докл. н.-т. конф. - Харьков, 1997. - с. 171.Бевз С. В.,
Мадьяров В.В.
14Системи відносних одиниць в критеріальному моделюванніУ кн. Математичне моделювання в електротехніці та електроенергетиці. Тези доп. н.-т. конф. - Львів, 1997Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
15Визначення опимальних параметрів системи автоматичного керування при використанні засобів критеріального моделюванняТруды межд. н.-т. конф. “Приборостроение-97”. Приложение к н.-т. журналу “Вибрации в технике и технологиях”, 1997 р. - С. 84-87.Бевз С. В.
16Інтерпретація закону керування при встановленні зв`язку між керувальними параметрами та матрицею критеріїв подібностіКнига за матеріалами четвертої міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління в технічних системах”, Вінниця‚ 1997. - С. 181-187.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.,
Вишневський С.Я.
17Разработка новых принципов создания систем автоматического управления нормальными режимами электрических систем.Отчет о НИР (промежуточный) № гос. регистр. 0197U012582 - ВГТУ, 1997. – 56 с.
18Модифікована евристична система відносних одиницьМатеріали VII Міжнародної наук. конф. ім. акад. М.Кравчука. - Київ, 1998. - С. 275.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
19Імплікативність двоїстої функції і ортогональної системиМатеріали VII Міжнародної наук. конф. ім. акад. М.Кравчука. - Київ, 1998. - С. 38.Бевз С. В.
20Прямая задача критериального программирования в пространстве двойственных переменныхСб. тезисов докладов. Всероссийской молодежной науч. конф. - Часть 3. - М., 1998. - с. 36-37.Бевз С. В.
21Узагальнення подібних явищ і процесів при моделюванні технічних об’єктівЗб. праць міжн. симпозіуму “Наука і підприємництво”. — Вінниця-Львів‚1998. — С.195-198.Бевз С. В.
22Подібність оптимальних процесів як двоїста задача критеріального програмуванняСб. научн. трудов междунар. конф. по матем. моделированию (Математические модели и современные информационные тенологии). - Киев, 1998. - С. 97-100.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
23Проблеми і реалізація оптимального керування в динамічних системахСб. трудов междунар. н.-т. конф. “Приборостроение-98”. - Винница-Симферополь, 1998. - С. 108-111.Бевз С. В.
24Можливості поєднання елементів навчаючої та навчальної спрямованості в програмному комплексі пошуку оптимальних рішеньМатеріали конф. “Методичні та організаційні аспекти використання мереж Інтернет в закладах науки та освіти” (Інтернет — освіта — наука). — Т. 2. — Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 1998. — С. 283-288.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
25Програмне забезпечення “Cистема обліку кадрів”Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА—№963. Дата реєстрації 19 лютого 1998 р.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.
26Критеріальне моделювання в задачах прогнозуванняНаукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. — 1998. — № 3. — С. 39-42.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.
27Програмний комплекс пошуку та аналізу оптимальних рішень з використанням критеріального методуВимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 1998. — № 3. — С. 100-105.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
28Разработка новых принципов создания систем автоматического управления нормальными режимами электрических системОтчет о НИР (окончательный) № гос. регистр. 0197U012582 - ВГТУ, 1998. – 144 с.
29Критеріальне моделювання і системи відносних одиницьУ кн. Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці. Тези доп. н.-т. конф. - Львів, 1999. — С. 144—145.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
30Адаптація критеріального методу до розв’язання поліноміальних задач в оптимальному керуванніКнига за матеріалами V Міжнар. н.-т. конф. “Контроль і управління в технічних системах”. — Вінниця. — 1999. — С. 179-185.Бевз С. В.
31Аналіз чутливості оптимальних розв’язків в задачах управлінняЗбірник наукових праць за матеріалами 3-го Міжнародного молодіжного форуму “Радіоелектроніка і молодь в ХХІст.” — Харків. — 1999. — С. 432-435.Бевз С. В.
32Використання програмного комплексу пошуку оптимальних рішень для вивчення критеріального методуЗбірник наукових праць за матеріалами міжнар. н.-т. конф. “Шляхи та проблеми входження освіти України в освітянський простір”. — Том 1. — Вінниця. — 1999 — С. 222-226.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
33Програмний комплекс пошуку оптимальних рішеньСвідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА—№1970. Дата реєстрації 29 квітня 1999 р.Бевз С. В.
34Системи відносних одиниць у критеріальному моделюванніПридніпровський вісник. — 1999. — № 2. — С. 91-102.Бевз С. В.
35Транзитивна система відносних одиниць у критеріальному моделюванніВісник ДУ «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. - 1999. - № 372. - С. 91-97.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
36Дослідження двоїстої задачі критеріального програмуванняНаукові записки НПУ ім.. М.П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 1. — С. 209-216Бевз С. В.
37Методи оптимізації в електроенергетиці. критеріальний метод.Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 1999. - 177 с.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
38Розробка принципів поетапного формування умов самооптимізації режимів електроенергетичних систем.Звіт про НДР. № рег. 0199U005430. — ВДТУ, 1999.
39Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керуванняАвтореферат дисертації на здобуття вч. ст. к.т.н. за спец. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. – Вінниця : КІВЦ ВДТУ, 1999. – 20 с.Бевз С. В.
40Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керуванняДисертація на здобуття вч. ст. к.т.н. за спец. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. – Вінниця : ВДТУ, 1999. – 212 с. Бевз С. В.
41Застосування нових інформаційних технологій під час вивчення української орфоепіїСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наук. пр. — Київ—Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2000. — С. 314—316.Бевз Т.О.,
Войтко В.В.,
Бевз С. В.
42Програмна реалізація методики вивчення критеріального методуМатеріали другої Всеукр. конф. мол. науковців “Інформаційні технології в науці та освіті”. — Черкаси, 2000 р. — С. 27—28.Бевз С. В.
43Проектування навчаючих модулів програмного комплексу пошуку оптимальних рішеньЗб. матеріалів ІІ між нар. конф. „Інтернет, освіта, наука” (ІОН-2000). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – С. 224-227.Бевз С. В.
44Пакет прикладних програм для розв’язання задач зонної чутливостіВимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2000. — № 4. – С. 91-94.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Логвиненко В.В
45Системи відносних одиниць в оптимальному керуванні нормальними режимами еесВісник “Львівської політехніки”. — 2000. – № 400. – С. 76-83.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
46Системи відносних одиниць у критеріальних моделях задач оптимізаціїТези доповідей VI МК КУСС-2001. – Вінниця. – 2001. – С. 225.Бевз С. В.,
Логвиненко В.В
47Особливості визначення меж області допустимих рішень оптимізаційних задачТези студентських доповідей ХХХIV науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ – ВНТУ, Вінниця, 2001. – С. 23.Бевз С. В.,
Логвиненко В.В.
48Особливості створення методичного забезпечення лабораторного практикуму з дисципліни „математичне моделювання в електротехніці”Матеріали наук.-методичної конф. „Проблеми підручника вищої школи”. – Т.2. – Вінниця, 2001. — С. 187-191. – Зміст: http://universum.vinnica.ua/book/?b=136Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.
49Системи відносних одиниць у критеріальних моделях задач оптимізаціїВісник ВПІ. – Вінниця. – № 6. – 2001. – С. 168-173.Бевз С. В.,
Логвиненко В.В.
50Особливості критеріальної оцінки ефективності пристроїв відображення інформаціїВимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2001. — № 2. – С. 7-11.Войтко В.В.,
Бевз С. В.,
Яремко С.А.,
Меркушев А.М.
51Особливості визначення межових змін параметрів системи та інтерпретація складових моделі чутливості як вагових коефіцієнтівВимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Вип. 8. — 2001. — № 2. – С. 402-408.Пєтух А.М.,
Войтко В.В.,
Бевз С. В.
52Розрахунок зміни значень параметрів системи для забезпечення стабільності безпомилкового сприйняття інформаціїЗб. матеріалів ІІІ міжнар. конф. „Інтернет, освіта, наука”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – С. 314-317.Войтко В.В.,
Бевз С. В.,
Круподьорова Л.М.
53До питання розробки навчально-методичного забезпечення дистанційного навчанняЗбірник матеріалів НМК „Проблеми гуманізму і освіти”. – Вінниця, 2002. – Том. 2. – С. 22-25.Бевз С. В.,
Попова Л.О.,
Яремко С.А.
54Особливості використання чисельних методів оптимізації при розв’язанні задач оптимального керуванняМатеріали 5 Всеукр. студ. наук. конференції прикладної математики та інформатики. – Львів, 2002. – С. 64-65.Бевз С. В.,
Саволюк Ю.А.
55Особливості викладання інформатики у вищій школіЗбірка наукових праць/ Мелітопольський державний педагогічний університет. — Вип. 2. Мелітополь, 2002. — С.26-29.Войтко В.В.,
Бевз С. В.,
Яремко С.А.
56Особливості використання експертних систем при організації контролю екологічної безпекиВісник Харківського інституту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. — Харків, 2002. – Вип.. 1(2). – С. 107-112.Войтко В.В.,
Бевз С. В.,
Денисюк А.В.
57Алгоритмічні мови та програмне забезпеченняЛабораторний практикум. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 121 с.Лежнюк П.Д.,
Рубаненко О.Є.,
Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Кравцов К.І.
58Спрощення надійнісних схем методом структурних перетвореньТези доповідей VІІ Міжнар. н.-т. конф. “Контроль і управління в складних системах” (КУСС), Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — С. 39.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Лапко В.В.
59Перспективы использования экспертных систем в энергетикеСб. трудов 3-ей Всероссийской н.т.к. с междун. участием “Управление, качество, эффективное использование энергорессурсов”. . — Благовещенськ, 2003. . — С.169-172.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Саволюк Ю.А.
60Спрощення надійнісних схем методом структурних перетвореньВісник ВПІ. – Вінниця. – № 6. – 2003. – С. 298-303.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Лапко В.В.
61САПР програмного забезпечення.Лабораторний практикум. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 65 с.Пєтух А.М.,
Войтко В.В.,
Бевз С. В.
62Мережі ЕОМ.Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 125с.Пєтух А.М.,
Войтко В.В.,
Бевз С. В.,
Яремко С.А.
63Математичне моделювання усталених режимів електричних системЛабораторний практикум. – Вінниця. – 2003. – 94 с.Лежнюк П.Д.,
Зелінський В.Ц.,
Бевз С. В.,
Найчук В.А.
64Розробка технології дистанційного викладання технічних дисциплін та її впровадження в навчальний процес інженерних спеціальностейОтчет о НИР (промежуточный) №72-213 № гос. регистр. 0197U012582 - ВГТУ, 2003.
65Можливості реалізації структури середовища дистанційного навчанняЗбірник матеріалів НМК „Проблеми гуманізму і освіти”. – Вінниця, 2004. – Том. 2. – С. 14-19.Бевз С. В.
66Designing and developing web-site in the course of practical trainingProceedings of the Forth International Conference IES-2004. – 2004. – p. 264-267.S. Bevz,
S. Burbelo
67Реалізація принципу вкладених матриць в теорії надійностіТези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005)”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. стор. 27.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Томашевський Ю.В.
68Математичні моделі надійності об’єктівТези студентських доповідей ХХХIV науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ – ВНТУ, Вінниця, 2005. – С. 104.Бевз С. В.,
Лапко В.С.
69Застосування програми trace mode в енергетиціТези студентських доповідей ХХХIV науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ – ВНТУ, Вінниця, 2005. – С. 154.Бевз С. В.,
Пірняк В.В.
70Матричний аналіз надійності складних системМатеріали і МК „СПРТП-2005”. – Вінииця. – 2005. –С. 22-23.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Томашевський Ю.В.
71Матричний аналіз надійності складних системВісник ВПІ. – Вінниця. – № 5. – 2005. – С. 5-8.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Томашевський Ю.В.
72Розробка та впровадження єдиної автоматизованої системи державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів мінприроди україни із отриманням результатів вимірювання стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізуванняОтчет о НИР (промежуточный) №28-07 № гос. регистр. 0197U012582 - ВГТУ, 2005.
73Розробка кейс-засобів дистанційного курсуТези студентських доповідей ХХХIV науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ – ВНТУ, Вінниця, 2006. – С. 39.Бевз С. В.,
Добржицький В.М.
74Графо-аналітичний розрахунок схем надійності на ЕОМАВТОМАТИКА-2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.- С.133.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Бурбело С.М.
75Автоматизоване управління енергосистемою з графічним представленням та аналізом інформаціїАВТОМАТИКА-2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.- С.147.Лежнюк П.Д.,
Бевз С. В.,
Томашевський Ю.В.
76Системи керування документами – підмножина автоматизованих інформаційних системІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУНА-2006,п’ята міжнародна конференція ІОН-2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.- С. 47-51.В.В. Міщенко,
В.В. Войтко,
С. В. Бевз,
77Метод багатокритеріального оцінювання успішності магістрантівІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУНА-2006,п’ята міжнародна конференція ІОН-2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.- С. 73-76.О.В. Павлюк,
В.В. Войтко,
С. В. Бевз
78Застосування інформаційних та інноваційних технологій у навчанні магістрантів у (з досвіду роботи)„Гуманізм та освіта”. Збірник матеріалів конференції – Вінниця: УНІВЕРСУМ Вінниця, 2006. – С. 22-25.В.Б. Мокін,
С.В. Бевз,
Л.А. Мацко
79Графо-аналітичний розрахунок схем надійності на еомАвтоматика-2006: матеріали тринадцятої міжнародної конференції з автоматичного управління. – Вінниця, 2006. – С. 126 – 129.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Бурбело С.М.
80Реалізація принципу вкладених матриць в теорії надійностіІнформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – № 1(5). – 2006 – С. 129-133.Бевз С. В.,
Войтко В.В.,
Томашевський Ю.В.
81Розробка та впровадження систем документообігу і менеджменту навчального процесу магістерської підготовкиОптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Вінниця. – № 2 . – 2006. – С. 5 - 11.В.Б. Мокін,
С.В. Бевз,
С.М. Бурбело
82Техніко-економічна оцінка в графічному середовищі заходів зі зменшення втрат електроенергії для прийняття оптимальних рішеньВісник ВПІ. – Вінниця. – № 6. – 2006. – С. 157- 161.Лежнюк П.Д.,
Бевз С.В.,
Томашевський Ю.В.
83Положення про порядок підготовки магістрів у вінницькому національному технічному університетіВінниця: ВНТУ, 2006. — 72 с.Б. І. Мокін,
В. В. Грабко,
В. Б. Мокін,
С. В. Бевз,
84Комбінований метод багатокритеріального аналізу альтернатив.Прогресивні інформаційні технології в науці і освіті. Збірник наукових праць. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна", 2007. – С. 29 - 34.О.В. Павлюк,
В.В. Войтко,
С.В. Бевз
85Процеси автоматизації інформаційних потоків у системах керування документамиІнформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 2007, №1(8). — С.148-152.В.В. Міщенко,
В.В. Войтко,
С.В. Бевз,
О.К.Ольштинський,
В.В. Федорук
86Метод варіантного аналізу успішності магістрантівІнформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 2007, №2(9). — С.203-208.О.В. Павлюк,
В.В. Войтко,
С. В. Бевз,
С.М. Бурбело,
Л.М.Круподьорова
87Моделі режимів групового вибору користувачів в інтерактивній системі колективної взаємодіїМіжнародний науково-технічний журнал Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. . – 2007. – №2(14). – С.80-86.А.М. Пєтух,
Є.В. Кузьмін,
Н.Ф. Кополовець,
В.В. Войтко,
С.В. Бевз
88Метод багатокритеріального аналізу об’єктів за умов кількісно-якісної множини критеріїв оцінюванняВимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький. – 2007. – № 1. – С. 89 -92.Романюк О.В.,
Войтко В.В.,
Бевз С. В.
89Формування індивідуальних планів магістрантів засобами автоматизованої системи документообігуЗбірник тез доповідей IV МНТК Оптоелектронні інформаційні технології «Photonics-ODS-2008». – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – с. 87-88.Юхимчук С.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Кузьміна Н.Ф.,
Хрущак С.В.
90Використання динамічних змін дерева графу у процесі розв’язання оптимізаційних задачЗбірник тез доповідей IV МНТК Оптоелектронні інформаційні технології «Photonics-ODS-2008». – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – с. 87-88.Войтко В.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Гавенко О.В.
91Розробка автоматизованої системи формування розподілу навантаження дисциплін магістерської підготовкиЗбірник тез доповідей "КУСС-2008". – Підсекція 3.2. – с. 7. – Режим доступу до збірн.: http://www.vstu.edu.ua/mccs2008/ materials/subsection_3.2.pdfЮхимчук С.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
КрещенецькаМ.В.,
Богатчук С.М.
92Використання програми "UV-Screencamera" для моніторингу створення та редагування схем ЕЕC з засобами системи графічного представлення даних "Datagraphics"Тези доповідей XXXVIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. – Вінниця, 2008. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2008/ineeem/txt/kilimchuk.pdf Килимчук А. В.,
Лебедєв П. О.,
Бевз С. В.
93Автоматизована система розподілу навантаження інституту магістратури, аспірантури та докторантуриЗбірник матеріалів конференції «Інтернет-освіта-наука-2008». – Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – c. 91-92Юхимчук С.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Постовий Ю.А.,
Дмитришин О.В.
94Система автоматизованого ведення документообігу рад вищих навчальних закладівНаукові праці ВНТУ. – 2008. – № 3. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ VNTU/2008-3/2008-3.files/uk/ 08vbmoac_ua.pdfМокін В. Б.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Войтко В.В.,
Кузьміна Н. Ф.
95Розробка автоматизованої системи формування розподілу навантаження дисциплін магістерської підготовкиНаукові праці ВНТУ. – 2008. – № 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ VNTU/2008-4/2008-4.files/uk/ 08svymts_uk.pdf.Юхимчук С.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
КрещенецькаМ.В.,
Богатчук С. М.
96Розробка автоматизованої системи формування розкладу магістратуриНаукові праці ВНТУ. – 2008. – № 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ VNTU/2009-4/2009-4.htm.С.В. Бевз,
В.В. Войтко,
С.М. Бурбело,
А.М. Шоботенко
97Автоматизована система багатокритеріального вибору варіантівІнформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 2008, №2(12). — С.66-69.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Войтко В.В.,
Постовий Ю.А.
98Комбінований метод пошуку оптимальних рішень з використанням засобів теорії графівМіжнародний науково-технічний журнал Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №2(16). – С. 67-70.Войтко В.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Гавенко О.В.
99Комп’ютеризована система управління індивідуальними навчальними планами магістратури.Міжнародний науково-технічний журнал Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №2(16). – С. 5-8.Юхимчук С.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Кузьмина Н.Ф.,
Хрущак С.В.
100Розробка альтернативних методів та моделей засобів нестандартного зображення цифрових данихРадіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – №7(34). – С.153-164.А.М. Пєтух,
В.В. Войтко,
С.В. Бевз,
Б.С. Гут
101Evaluation and forecast of electric energy losses in distribution networks applying fuzzy-logicPower and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008 IEEE on Digital Object Identifier: 10.1109/PES.2008.4596509. - Publication Year: 2008. - Page(s): 1-4.Lezhniuk P.,
Bevz S.,
Piskliarova A.
102Засоби автоматизації процесів оцінювання надійності технічних системІV МНТК "Сучасні проблеми радіоелектроніки телекомунікацій та приладобудування" (СПРТП-2009) 8-10 жовтня 2009 р. Частина 2: тези доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця, 2009. – С. 7.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Войтко В.В.,
Шоботенко А.М.
103Розробка засобів автоматизиції дослідження завадостійкості мережевої передачі данихТези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Методи і засоби кодування, захисту і ущільнення інформації". – 22-24 квітня 2009 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – С. 61-62. – ISBN 978-966-641-304-1 Бевз С. В.,
Войтко В. В.,
Шоботенко А. М.
104Матричний метод розрахунку надійностіТези доповідей XXXVIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. – Вінниця, 2009. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2009/ineeem/txt/errera.pdfЕррера Вітюк Б.О.,
Бевз С. В.
105Математичні методи розрахунку імовірнісних характеристик надійності складних ЕМ Тези доповідей XXXVIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. – Вінниця, 2009. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2009/ineeem/txt/chernova.pdf Чернова І.О.,
Поляновський О. В.,
Бевз С. В.
106Засоби автоматизації багаторівневої бази даних інформаційно-аналітичної системиМатериалы международной научно-практической конференции «Информационные технологи и информационная безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2009». – г.Севастополь,2009. – С. 72-73.А.М. Шоботенко,
В.В. Войтко,
С. В. Бевз
107комп'ютерна програма "система автоматичного формування розкладу заліково-екзаменаційної сесії"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 30991. Дата реєстрації 16.11.2009 р.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Сухоносов О.О.,
Куба Т.О.,
108комп'ютерна програма "моніторинг навчального процесу магістерської підготовки"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 30992. Дата реєстрації 16.11.2009 р.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.
109комп'ютерна програма "самоаналіз магістерських дисертацій"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 30993. Дата реєстрації 16.11.2009 р.Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Смирнова О.В.
110комп'ютерна програма "почесна книга магістрів"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 30994. Дата реєстрації 16.11.2009 р.Бевз С. В.,
Феферман О.Д.,
Кузьміна Н.Ф.
111Розробка локальної автоматизованої системи розподілу навантаження в процесі ведення документообігуВісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – № 1. – 2009. – С. 107-111.Юхимчук С. В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С.М.,
Дмитришин О. В.,
Чернова І. О.
112Розробка та ідентифікація інформаційної моделі наукового рівня магістерських дисертаційВісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – № 5. – 2009. – С. 70-78.В.Б. Мокін,
С.В. Бевз С.М. Бурбело,
О.В. Смирнова
113Автоматизація процесу формування розкладу сесіїМіжнародний науково-технічний журнал Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №2 (18). – С. 5-12.С.В. Бевз,
В.В. Войтко,
С.М. Бурбело,
Т.О. Куба,
О.О. Сухоносов
114Розробка засобів автоматизації дослідження завадостійкості мережевої передачі данихІнформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 2009, №3(16). — С.77-81.С.В. Бевз,
О.В. Гавенко,
А. М. Шоботенко
115Розробка автоматизованих засобів оптимізації транспортного руху на перехрестяхV Міжнародна конференція з оптоелектроних інформаційних технологій «Photonics-ODS 2010».– С.80.- Вінниця.- 2010.С.В. Бевз,
С.М. Бурбело,
В.В. Войтко,
О.В. Гавенко,
А.В. Денисюк
116Інформаційна технологія опрацювання енергозбутової звітності на основі автоматизованої обробки данихЗбірник тез доповідей Х Міжнародної конференції "Контроль і управління в складних системах". – Вінниця. – 19-21 жовтня 2010р. http://www.vstu.vinnica.ua/ mccs2010 /materials/subsection_3.1. pdf. – С.202-203.С.В. Бевз,
С.М. Бурбело
117Розробка моделей інформаційної підтримки прийняття рішень в процесі реалізації непевної підготовки науковців.Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010)» – Вінниця, Вінницький національний технічний університет. 19-21 жовтня 2010 року. – 230 – 231 ст. – Режим доступу: http://mccs.vntu.edu.ua/mccs2010/materials /subsection_3.2.pdfВ. Мокін,
С. Бевз,
О. Бурка
118Автоматизація процесів розподілу навантаженняМатеріали міжнародної конференції "Інтернет-освіта-наука 2010"– Вінниця.: ВНТУ, 2010. – С. 76-77.С.В. Бевз,
С.Бурбело,
В. Войтко,
С. Павлишин,
С. Колісніченко
119Створення модуля для організації розміщення та аналізу методичних матеріалів на форумі ІнМАДЗбірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К.: Кондор, 2010. – С. 62–66.С.В. Бевз,
С.М. Бурбело,
А.В. Вознюк,
О.В. Филиппов
120Розробка комп'ютерної програми для перевірки текстів на плагіатЗбірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К.: Кондор, 2010. – С. 74–76.С.В. Бевз,
В.В. Войтко,
С.М. Бурбело,
О.В. Гавенко
121Розробка електронної бібліотеки для вінницького національного технічного університетуЗбірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К.: Кондор, 2010. – С. 136–140.С.В. Бевз,
С.М. Бурбело,
А.В. Кульчицький,
І.І. Михайлова
122Моделювання розподілу навантаження дисциплін магістерської підготовкиЗбірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К.: Кондор, 2010. – С. 12–16.В.Б. Мокін,
С.В. Бевз,
О.В. Дудник,
М.Ю. Теплицький
123Програма для перевірки текстів на плагіатІнформаційні технології та комп’ютерна інженерія / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19-21 травня 2010р. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – С.410-411.С. В. Бевз,
О.В. Гавенко
124Комп’ютерна програма для перевірки текстів на плагіатСвідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 34733 від 30.08.2010 р.О.В. Гавенко,
В.В. Войтко С.В. Бевз
125Розробка автоматизованої системи дослідження надійності технічних системНаукові праці ВНТУ. – Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua /e-journals/ vntu/ 2010_1/2010-1_ru. files/ru/10svbtsr_ru.pdf. – № 1. – 2010. – С. 1-7.С.В. Бевз,
С.М. Бурбело,
В.В. Войтко,
А.Н. Шоботенко
126Автоматизована система перевірки текстів на плагіатВісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – № 5. – 2010. – С. 12-17. http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Natural/ vvpi/2010_5/10mvbtop.pdfМокін В. Б.,
Войтко В. В.,
Бевз С.В.,
Гавенко О. В.,
Білоус І. А.
127Розробка автоматизованої системи документообігу, моніторингу та управління навчальним процесом магістерської підготовкиЗвіт про науково-дослідну роботу за темою № 7204. – 146 с. 2010рВ.Б.Мокін,
С.В. Бевз,
С.М. Бурбело,
.Ф. Кузьміна,
О.В. Романюк,
І.О.Чернова,
П.М. Поліщук,
О.В. Гавенко
128Моделювання процесів контролю характеристик динамічних систем зі змінними параметрами та структуроюТези доповідей міжнародної наукової конференції пам’яті професора Володимира Поджаренка «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС – 2011)». – 18-20 жовтня 2011 року. – Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет. – С. 169.С. Бевз,
С. Бурбело,
О. Бурка
129Практичні аспекти розробки дистанційного курсу "Електротехнічні матеріали”.[Електронний ресурс] Тези доповідей XL регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. – Вінниця, 9-11 березня 2011 р. Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2011/ineeem/txt/buriak.pdfБевз С. В.,
Буряк О. М.
130Розрахунок параметрів надійності складних структур за методом вкладених матрицьТези доповідей міжнародної наукової конференції пам’яті професора Володимира Поджаренка «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС – 2011)». – 18-20 жовтня 2011 року. – Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет. – С.149.С. Бевз,
В. Войтко,
І. Кручок
131Критеріальне моделювання в оптимальному керуванні нормальними режимами електроенергетичних системТези доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції "Оптимальне керування електроустановками"Бевз С. В.,
Кручок І. В.
132Розробка багаторівневої бази даних для автоматизованої інформаційної системиЗбірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 10-17 травня 2011 р. – К.: Кондор, 2011. – С. 19–21.Бевз С. В.,
Бурбело С. М.,
Войтко В. В.,
Колісніченко С.Б.,
Ясинецька Т.Л.
133Спеціалізовані пошукові системи для глобальної мережіЗбірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 10-17 травня 2011 р. – К.: Кондор, 2011. – С. 60–62.Войтко В. В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С. М.,
Боднар П.В.
134спеціалізовані пошукові системи для глобальної мережіСучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2011).- С.32-33.- Вінниця.- 2011Бевз С. В.,
Бурбело С. М.,
Боднар П.В.
135Інформаційно-комунікаційна технологія в управлінні навчальним процесом магістерської підготовки ВНЗЗбірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 10-17 травня 2011 р. – К.: Кондор, 2011. – С. 228–231.Бевз С. В.,
Кручок І.В.
136Автоматизация построения компьютерных систем управления отчетностью[Електронний ресурс] IX Международная Сибирская конференция Международная IEEE Сибирская конференция по управлению и связи СибКон-2011. – Томск, 2011. – Режим доступу: http://conf.sfu-kras.ru/uploads/Komp'yuternye%20modeli_rus6.docАлександр Романюк,
Светлана Бевз,
Сергей Бурбело
137Критериальное моделирование в задачах управленияIX Международная Сибирская конференция Международная IEEE Сибирская конференция по управлению и связи СибКон-2011. – Томск, 2011. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://conf.sfu-kras.ru/uploads/ KM%20%20V%20 ZADAChAH%20UPRAVLENIYa3_rus.docС.В. Бевз,
В.В. Войтко,
С.М. Бурбело,
И.В. Кручок
138Комп’ютерна програма "Генератор випадкових величин"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39682. Дата реєстрації 15.08.11Бевз С. В ,
Білоус І.А. ,
Бурбело С. М.
139Комп’ютерна програма "Комп’ютерна автоматизована програмна система для пошуку плагіату"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39617. Дата реєстрації 10.08.11Білоус І.А.,
Бурбело С. М.,
Бевз С. В
140Комп’ютерна програма "Комп’ютерна багатокористувацька мережева гра «Supaplex»Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39683. Дата реєстрації 15.08.11.Бевз С. В ,
Білоус І.А.,
Бурбело С. М.
141Комп’ютерна програма "Математичний тренажер"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39612. Дата реєстрації 10.08.11.Боднар П.В.,
Бурбело С. М.,
Бевз С. В.
142Комп’ютерна програма "Комп’ютерний таймер та секундомір з підтримкою LPT порту"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39613. Дата реєстрації 10.08.11.Боднар П.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С. М.,
143Комп’ютерна програма для автоматизованого друку додатків до свідоцтв та атестатів для учнів 9-х та 11-х класівСвідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39611. Дата реєстрації 10.08.11Боднар П.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С. М.
144Комп’ютерна програма для мережевого спілкуванняСвідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39681. Дата реєстрації 15.08.11.Білоус І.А.,
Бевз С. В.,
Бурбело С. М.
145Комп’ютерна програма для парсингу коментарів користувачів в html файлахСвідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39614. Дата реєстрації 10.08.11.Боднар П.В.,
Бевз С. В.,
Бурбело С. М.
146Комп’ютерна програма «Генератор випадкових чисел»Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39601. Дата реєстрації 10.08.11Ясинецька Т.Л.,
Бевз С. В.,
Бурка О.В.
147Комп’ютерна програма «Розпізнавання чисел»Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39602. Дата реєстрації 10.08.11.Ясинецька Т.Л.,
Бевз С. В.,
Бурка О.В.
148Компютерна програма «Бомбермен»Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39610 від 10.08.2011 р.Боднар П.В.,
Бурбело С. М.,
Бевз С.В.
149Інформаційно-комунікаційна технологія автоматизованого моніторингу і управління навчальним процесом магістерської підготовки[Електронний ресурс] Інформаційні технології і засоби навчання – ТОМ 23. – № 3. – 2011. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/460.Мокін Б.І.,
Мокін В.Б.,
Бевз С.В.,
Бурбело С. М.
150Автоматизована інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі реалізації неперервної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікаціїВісник політехнічного інституту. – м.Вінниця /№6. – 2011. – с. 177-184. – Режим доступу до журн. : http://dev.visnyk.vntu.edu.ua/2011/6/pdf/11mvbohq.pdfВ.Б.Мокін,
С.В. Бевз,
О.В.Бурка
151Класифікація та порівняльний аналіз засобів реалізації сучасних ігрових програм.Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – № 3. – 2011. – С. 238-243Бевз С. В.,
Савальчук Т.В.,
Слюсар А.М.
152Багатокритеріальний аналіз ігрових консолей.Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – № 6. – 2011. – С. 28-32.Бевз С. В.,
Савальчук Т.В.,
Слюсар А.М.
153Building automation of the computer systems of management reportingControl and Communications (SIBCON), 2011 International Siberian Conference on Digital Object Identifier: 10.1109/SIBCON.2011.6072613. - Publication Year: 2011. - Page(s): 136-139.Romanyuk A.N.,
Bevz S.V.,
Burbelo S.M.
154Criterion modeling in the control problemsControl and Communications (SIBCON), 2011 International Siberian Conference on Digital Object Identifier: 10.1109/SIBCON.2011.6072596. - Publication Year: 2011. - Page(s): 63-66.Bevz S.,
Voytko V.,
Burbelo S.,
Kruchok I.
155Надійність роботи електроустановок[Електронний ресурс] Тези доповідей XLI регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. – Вінниця, 13-15 березня 2012 року. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2012/ineeem/txt/buryak.pdfБевз С.В.,
Буряк О.М.,
Бурка О.В.
156Автоматизована обробка даних в комп’ютерних системах підготовки звітності«Інтернет-освіта-наука-2012», восьма міжнародна науково-практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Збірник праць. – Вінниця: ВНТУ, 2012 – С.35.С.В. Бевз,
С.М. Бурбело,
А.О. Яровенко
157Критеріальні моделі зниження міри складності в задачах оптимального керуванняКУСС-2012 Збірник тез. – Вінниця: ВНТУ, 2012 – С.9.С.В. Бевз,
А.О. Яровенко
158Застосування засобів інформаційної технології для дослідження роботи комбінаційних схем при вивченні дисципліни «Обчислювальна техніка в технологічних процесах»«Інтернет-освіта-наука-2012», восьма міжнародна науково-практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Збірник праць. – Вінниця: ВНТУ, 2012 – С.83.С.В. Бевз,
В. В. Войтко,
О. Є. Щенявська,
В. І. Булега,
159Розробка навчальної інтелектуальної гри «Брейн-ринг»Збірник наукових праць міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції "Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем". – Вінниця, 12-19 березня 2012 р. – С. 32–34.С.В. Бевз,
В.В. Войтко,
А.М. Слюсар
160До питання розробки системи тестового контролю знаньЗбірник наукових праць міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ". – Вінниця, 12-19 березня 2012 р. – С. 27–31.С.В. Бевз,
С.М. Бурбело В.В. Войтко Т.В. Савальчук
161Аналіз та обґрунтування вибору засобів реалізації інформаційних веб-сайтівІнформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем/ Збірник наукових праць міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції. – Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, березень 2012 року – С.24-27.С.В. Бевз,
В.В.Войтко,
М.С. Федорова
162Комп’ютерна програма "Калькулятор операцій в системах числення"Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 44765 від 27.06.2012 р.Бевз С. В.,
Бурка О.В.
163Звіт про перевірку електронного шаблону дисертації
164Порівняльний аналіз комп’ютерних систем розпізнавання емоційМетоди та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації / Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 р. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. – С. 333-336.Войтко В.В.,
Шилан О.О. ,
Бевз С.В.
165Конкурс педагогічної майстерності серед магістрантів ВНТУМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 87-91. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=7&mat=25.Бевз С.В.
166Модель інформаційної підтримки прийняття рішень в процесі реалізації неперервної підготовки наукових кадрівМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 32-36. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=2&mat=30.В. Мокін,
С.Бевз,
С. Бурбело
167Аналіз пошукових систем як засобів автоматизації документообігуМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 73-76. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=5&mat=27.С.Бевз,
В. Войтко,
С. Вишневський,
Д. Мельник
168До питання реалізації міжнародних партнерських задач магістерської програми дисципліни «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті» для електроенергетиківМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 16-19. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=1&mat=55.С.Бевз,
Я. Тарковський,
М. Кополовець,
Н. Кузьміна,
І. Кручок
169Теорія подібності і критеріального моделювання як математичний апарат дистанційних наукових дослідженьМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 66-69. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=4.С.Бевз,
М. Богданова,
В. Баранюк
170Веб-портал молодих науковців ВНТУМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 83-86. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=6&mat=69.В. Мокін,
С.Бевз,
В. Войтко,
С. Бурбело,
С. Ткачук,
А. Слюсар,
М. Богданова,
І Сухоцька
171Дистанційне використання програмного комлексу See Electrical Expert для побудови схем розподільчої мережі 0,4 квМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 70-72. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=4&mat=70.С.Бевз,
М. Богданова,
В. Коваленко
172Автоматизація процесів редагування магістерських кваліфікаційних та дисертаційних робіт і перевірки відповідності їх оформлення діючим вимогамМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 52-55. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=2&mat=67.В. Мокін,
С.Бевз,
С. Бурбело,
А. Яровенко
173Автоматизація документообігу та управління навчальним процесомМатеріали міжнародної Інтернет-конференції"ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА", 2-4 квітня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – C. 78-79. – ISBN: 978-966-641-551-9. – Режим доступу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=5&mat=63.М. Кутіна,
С.Бевз,
Д. Мельник
174Комп’ютерна програма обчислення за методом статистичних випробуваньСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48676 від 08.04.2013Шилан О.О.,
Войтко В.В.,
Бевз С. В.
175Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма пошуку глобальних максимумів з вико-ристанням генетичного алгоритму»Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48688 від 08.04.2013Шилан О.О.,
Войтко В.В.,
Бевз С.В.
176Комп’ютерна програма «інтелектуальна система розпізнавання емоцій»Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48689 від 08.04.2013Шилан О.О.,
Войтко В.В. ,
Бевз С.В.
177Комп’ютерна програма «Моделювання мережевих потоків в Net Framework»Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48690 від 08.04.2013Шилан О.О.,
Войтко В.В. ,
Бевз С.В.
178Компютерна програма «Детермінована та імітаційна модель визначення ймовірності випадання щасливих та особливих шестизначних квитків»Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір № 39682. Дата реєстрації 15.08.11Білоус І.А. ,
Бурбело С. М.,
Бевз С. В.
179Перспективи впровадження шаблонів проектування у розробку програмного забезпеченняВісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький.–№4. – 2013. – С.208-210.С. В Бевз,
А.Г. Гречко,
С.Я. Вишневський
180Модель обгрунтованого вибору методів тестового контролю знаньВісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – № 6. – 2013. – С. 214-218.В. В. Войтко,
С.В. Бевз,
О.О. Сівець
181Електротехнічні матеріали: навчальний посібникВінниця: ВНТУ, 2013. – 122 С.В.О. Леонтьєв,
С.В. Бевз,
В. А. Видмиш
182Електротехнічні матеріали: лабораторний практикумВінниця: ВНТУ, 2013. – 96 с..В.О. Леонтьєв,
С.В. Бевз,
В. А. Видмиш

Новини

16.10.2018

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2017 році склала 36 %.

16.10.2018

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]