Розділи сайту

Положення

— Положення з організації підготовки здобувачів на науковому рівні вищої освіти ступеня доктора наук у Вінницькому національному технічному університеті


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ДОКТОРАНТІВ У ВНТУ
(розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року про Підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі)

(чинне для здобувачів, які розпочали підготовку до 23.03.2016р.)

 1. Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
 2. Підготовка в докторантурі здійснюється:
  1. За рахунок:
   • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
   • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
  2. Іноземців та осіб без громадянства на підставі:
   • міжнародних договорів України;
   • загальнодержавних програм;
   • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.
 3. Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до докторантури за державним замовленням.
 4. Тема дисертації, індивідуальний план роботи докторанта після обговорення кафедрою, відділом, лабораторією затверджується Вченою радою ВНТУ не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до докторантури.
 5. Керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до докторантури, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до докторантури.
 6. Особам, зарахованим за державним замовленням до докторантури, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в докторантурі за контрактом, відповідно до умов контракту.
 7. Докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.
 8. Докторанти мають право на :
  • користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою ВНТУ;
  • отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
  • участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;
  • отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;
  • переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радою ВНТУ;
  • щорічні канікули до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;
  • участь у виборах до органів самоврядування ВНТУ;
  • роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
  • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
  • забезпечення впорядкованим житлом - у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим докторантом (іногороднім);
  • працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням). Термін перебування в докторантурі включається до науково-педагогічного стажу.
 9. Докторанти зобов'язані:
  • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
  • виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;
  • звітувати про хід виконання дисертації на засіданнях кафедри, відділу, лабораторії, Вченої ради ІнМАД, Вченої ради вищого навчального закладу;
  • у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до захисту в спеціалізовану вчену раду;
  • дотримуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку ВНТУ.
 10. Взаємозобов'язання докторанта, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та ВНТУ визначаються в типовій угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури, забезпечення відповідних умов праці, надання впорядкованого житла тощо, та відповідальність сторін у разі невиконання умов типової угоди.
 11. До терміну перебування в докторантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць, знаходження у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада ВНТУ оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в докторантурі (як правило, не більше одного року).
 12. В окремих випадках Вчена рада ВНТУ може встановлювати термін перебування в докторантурі диференційовано - від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.
 13. Переведення докторантів до іншого вищого навчального закладу, а також на іншу форму навчання здійснюється ректором ВНТУ.
 14. Докторант може бути відрахованим з докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку ВНТУ, за вчинення противоправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 11 цього Положення. Рішення про відрахування докторанта приймає Вчена рада ВНТУ. На підставі рішення Вченої ради докторант відраховується з докторантури наказом ректора ВНТУ. Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.
 15. Докторанти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. Витрати, пов'язані з їх відрядженням, проводяться згідно із законодавством України.
 16. Вчена рада ВНТУ зобов'язана не менш як один раз на рік розглядати питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядати склад наукових консультантів та усувати від наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки докторантів.
 17. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертацій за місцем його підготовки може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів - докторів наук - науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені - доктори наук сторонніх організацій. Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, визначається за його згодою керівником вищого навчального закладу і не повинна перевищувати 3 осіб одночасно, включаючи докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням. На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.
 18. Щороку докторанти подають до Вченої ради ВНТУ після попереднього обговорення на кафедрі, у відділі, лабораторії звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.

Новини

14.04.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

14.04.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]