Розділи сайту

Публикации

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВНТУ

 1. Мокін Б. I. Перші підсумки експерименту в технологічній схемі "бакалавр-інженер-магістр" / Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1993. - № 1.- С. 81-85.
 2. Мокін Б.І. Мета та місце магістерської дисертації з технічних наук в системі захисту наукових ступенів в Україні / Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Вища технічна освіта - проблеми магістратури". - Київ: КПІ. - 1995. - С. 4-6.
 3. Буренніков Ю.А. Організація триступеневої підготовки спеціалістів у Вінницькому державному технічному університеті /Матеріали республіканської науково-методичної конференції "Нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою за триступеневою системою "бакалавр-інженер-магістр".
 4. Мокин Б. И. Итоги восьмилетнего эксперимента по внедрению трехуровневой системы обучения "бакалавр - инженер- магистр" в ВДТУ. - Доклад на съезде Международной Академии наук высшей школы.
 5. Дослідження особливостей та розробка структури і змісту магістерської підготовки з технічних наук в контексті методології генерації нових знань / Звіт про НДР // В.Б. Мокін, В.О. Леонтьєв .- Вінниця, ВДТУ. - 1999.
 6. Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому державному технічному університеті / Б.І. Мокін, В.О. Леонтьєв, Ю.В. Булига. - Вінниця: ВДТУ, 1999. - 40 с.
 7. Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому державному технічному університеті / Б.І. Мокін, В.О. Леонтьєв, В.Б. Мокін. - Вінниця: ВДТУ, 2001. - 54 с.
 8. Мокін Б.І., Мокін В.Б. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до магістрів у відповідності з вимогами сучасності / Зб. тез міжнародної конференції "Optoelectronic Information - Energy Technologies". - Вінниця, ВДТУ. - 2001.- С. 7.
 9. Методические указания по организации работы аспиранта (соискателя) технического вуза / И.В. Кузьмин, А.Г. Цисар. - Винница: ЦНТИ, 1984. - 41с.
 10. Як захистити дисертацію. Посібник здобувачам наукових ступенів / В.В. Колодний, А.Г. Цісар. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 47 с.
 11. Як оформити дисертацію. Посібник здобувачам наукових ступенів / В.В. Колодний, А.Г. Цісар. - Вінниця: ВДТУ, 2001. - 51 с.
 12. Підготовка магістрів педагогічного напрямку для викладання спеціальних технічних дисциплін / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін // Зб. матеріалів науково-методичної конференції "Проблеми гуманізму і освіти", присвяченої 10-річчю АПНУ. - Вінниця: Вид-во ВДТУ "УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - С. 14-18.
 13. Educational qualifying demands to Masters in accordance witn the present day requirements / B. I. Мокін, V.B. Mokin // Optoelectronic Information-Power Technologies. - 2001.- № 1.- С. 9-14.
 14. Методичні вказівки з організації роботи аспіранта (здобувача) у Вінницькому державному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, А. Г. Цісар. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 58 с.
 15. Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому державному технічному університеті / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, В.Б. Мокін. - 5-те вид. - Вінниця: ВДТУ, 2003. - 64 с.
 16. Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін, С. В. Бевз. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 75 с.
 17. Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокіна О.О. Концепція створення дистанційної форми навчання в магістратурі Вінницького національного технічного університету // Вісник ВПІ. - 2004. - № 1. - С. 108-115
 18. Мокін Б. І. Методичні вказівки з організації роботи аспіранта (здобувача) у Вінницькому державному технічному університеті / Б. І. Мокін, В.В.Грабко, В. Б. Мокін, С. М. Москвіна, О. О. Новікова. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 60 с.
 19. Мокін В.Б. Застосування інформаційних та інноваційних технологій у навчанні магістрантів (з досвіду роботи) / В.Б. Мокін, С.В. Бевз, Л.А.Мацко – Вінниця: УНІВЕРСУМ Вінниця, 2006. – 22-25 c. – (Матеріали „Гуманізм та освіта”. Збірник матеріалів конференції).
 20. Мокін В.Б. Розробка та впровадження систем документообігу і менеджменту навчального процесу магістерської підготовки/ В.Б. Мокін, С.В. Бевз, С.М. Бурбело / Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Вінниця. – № 2 . – 2006. – 5 - 11 c.
 21. Мокін Б. І. Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В.Б.Мокін, С.В. Бевз. – Посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. — 72 с.
 22. Бевз С.В. Метод багатокритеріального оцінювання успішності магістрантів / О.В. Павлюк, С.В. Бевз , В.В. Войтко / ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2006, п’ята міжнародна конференція ІОН-2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.- 73-76 c.
 23. Бевз С.В. Метод варіантного аналізу успішності магістрантів/ О.В. Павлюк, В.В. Войтко, С.В. Бевз, С.М. Бурбело, Л.М.Круподьорова / Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 2007, №2(9). — 203-208 c.
 24. Бевз С.В. Автоматизована система розподілу навантаження інституту магістратури, аспірантури та докторантури/ С.В.Юхимчук, С.В.Бевз, С.М.Бурбело, Ю.А. Постовий, О.В.Дмитришин.– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 91-92 c. – (Збірник матеріалів конференції «Інтернет-освіта-наука-2008»; т. 1).
 25. Бевз С.В. Формування індивідуальних планів магістрантів засобами автоматизованої системи документообігу/ С.В. Юхимчук, С.В.Бевз, С.М.Бурбело, Н.Ф.Кузьміна, С.В.Хрущак. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 87-88 c. –(Збірник тез доповідей IV МНТК Оптоелектронні інформаційні технології «Photonics-ODS-2008»).
 26. Мокін В. Б. Система автоматизованого ведення документообігу рад вищих навчальних закладів/ В. Б Мокін., С.В.Бевз, С.М. Бурбело та ін./ Наукові праці ВНТУ. – 2008. – № 3.
 27. Бевз С.В. Розробка автоматизованої системи формування розподілу навантаження дисциплін магістерської підготовки / С.В. Юхимчук, С.В.Бевз, С.М. Бурбело та ін./Наукові праці ВНТУ. – 2008. – № 4.
 28. Бевз С.В. Комп’ютеризована система управління індивідуальними навчальними планами магістратури/ С.В.Юхимчук, С.В.Бевз, С.М.Бурбело, Н.Ф.Кузьмина, С.В.Хрущак / Міжнародний науково-технічний журнал Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №2(16). – 5-8 с.
 29. Бевз С.В. Розробка локальної автоматизованої системи розподілу навантаження в процесі ведення документообігу/ С. В. Юхимчук, С.В. Бевз, С.М. Бурбело, О. В.Дмитришин, І. О. Чернова /Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – № 1. – 2009. – 107-111 c. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vvpi/2009-1/09ysvidp.pdf
 30. Бевз С.В. Розробка автоматизованої системи формування розподілу навантаження дисциплін магістерської підготовки/ С.В. Юхимчук, С.В.Бевз, С.М. Бурбело, М.В. Крещенецька, С.М. Богатчук /Збірник тез доповідей "КУСС-2008". – Підсекція 3.2. –7 с.
 31. Мокін В.Б. Розробка та ідентифікація інформаційної моделі наукового рівня магістерських дисертацій/ В.Б. Мокін, С.В. Бевз, С.М. Бурбело, О.В. Смирнова /Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – № 5. – 2009. –70-78 с.
 32. Бевз С.В. Розробка автоматизованої системи формування розкладу магістратури/ С.В. Бевз, В.В. Войтко, С.М. Бурбело, А.М. Шоботенко / Наукові праці ВНТУ. – 2008. – № 4.
 33. Бевз С.В. Автоматизація процесу формування розкладу сесії/ С.В. Бевз, В.В. Войтко, С.М. Бурбело, Т.О. Куба, О.О. Сухоносов/ Міжнародний науково-технічний журнал Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №2 (18). –5-12 с.
 34. Мокін В.Б. Розробка автоматизованої системи документообігу, моніторингу та управління навчальним процесом магістерської підготовки/ В.Б.Мокін, С.В. Бевз, С.М. Бурбело, Н.Ф. Кузьміна, О.В. Романюк, І.О.Чернова, П.М. Поліщук, О.В. Гавенко / Звіт про науково-дослідну роботу за темою № 7204. – 146 с. – 2010 р.
 35. Бевз С. Автоматизація процесів розподілу навантаження/ С. Бевз, С.Бурбело, В. Войтко, С. Павлишин, С. Колісніченко/ Матеріали міжнародної конференції "Інтернет-освіта-наука 2010", 2 вересня -з жовтня 2010 р. – Вінниця.: ВНТУ, 2010. –76-77 с.
 36. Бевз С.В. Розробка комп'ютерної програми для перевірки текстів на плагіат/ С.В. Бевз, В.В. Войтко, С.М. Бурбело, О.В. Гавенко/ Збірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ". – Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К.: Кондор, 2010. –74–76 с.
 37. Мокін В. Б. Автоматизована система перевірки текстів на плагіат/ В.Б.Мокін, В.В.Войтко, С.В.Бевз та ін./Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – № 5. – 2010. –12-17 с.

Новости

24.05.2018

Эффективность аспирантуры в 2017 году составила 36 %.

24.05.2018

Подготовка в аспирантуре ВНТУ осуществляется за специальностями ... [далее]