Розділи сайту

Здобувачі

— ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НАД ДИСЕРТАЦІЯМИ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ
(розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року про Підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі)
(чинне для здобувачів, які розпочали підготовку до 23.03.2016 р.)

 1. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.
 2. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі - здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі:
  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.
 3. Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів як здобувачі не користуються. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.
 4. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає на ім'я його керівника заяву, до якої додається список опублікованих наукових праць і винаходів та копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім'я його керівника тільки заяву та витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, де виконується дисертаційна робота.
 5. Керівник вищого навчального закладу на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри, відділу, лабораторії видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника. Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів, науковий керівник не призначається.
 6. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі, у відділі, лабораторії затверджуються вченою радою вищого навчального закладу.
 7. Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури вищого навчального закладу, до яких вони прикріплені.
 8. Здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо за місцем прикріплення.
 9. Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії. Здобувачі, які склали кандидатські іспити, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Новини

14.04.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

14.04.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]