Інститут магістратури, аспірантури та досторантури
      Інститут       Магістратура Аспірантура Докторантура   Спецради       

ПАСПОРТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Паспорт спеціальності 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи

 1. Формула спеціальності
  Спеціальність окреслює наукові напрямки, спрямовані на удосконалення методів і засобів математичного та комп'ютерного моделювання, обчислювальних методів, призначених для використання при всебічному дослідженні і створенні об'єктів та систем технічного призначення або створення нових апаратних чи апаратно-програмних засобів моделювання й обчислення.
 2. Напрями досліджень
  1. Розроблення або розвиток теорії математичного моделювання реальних явищ, об'єктів, систем чи процесів як сукупності формалізованих дій (операцій) для складання ефективних математичних описів досліджувальних об'єктів. Зокрема: отримання принципово нових (нетрадиційних) видів математичних моделей, еквівалентні та апроксимаційні методи перетворення і модифікації (лінеаризація, дискретизація тощо), оцінки, ідентифікація та оптимізація математичних моделей, методи теорії подібності й аналізу розмірностей.
  2. Розвиток, ефективне використання методів обчислювальної математики стосовно вирішення проблем дослідження, проектування, виготовлення та експлуатації об'єктів нової техніки й нових технологій. Серед них модифікація й спеціалізація існуючих обчислювальних методів з метою підвищення їх ефективності, створення і дослідження нових обчислювальних методів і алгоритмів, що враховують особливості реальних технічних та технологічних задач, забезпечують створення ефективних програмних засобів комп'ютерної реалізації.
  3. Розроблення теорії побудови комп'ютерних, зокрема програмних, програмно-апаратних, аналогових, гібридних систем моделювання, а також систем, методів та засобів натурного та напівнатурного моделювання, включаючи їх структурну та алгоритмічну організацію, інформаційні технології їх використання при проведенні досліджень.
  4. Розроблення нових методів організації та оптимізації процесів моделювання, тобто процесів підготовки й використання моделюючих систем як носіїв досліджуваних моделей. Зокрема: підготовка первинної інформації, визначення складу та структури, настроювання та верифікація, перевірка та забезпечення якості комп'ютерних моделей чи інших моделюючих засобів, дослідження моделей у різних режимах їх функціонування, інтерпретація результатів моделювання.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.02.02 - Машинознавство

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, яка розв'язує проблеми проектування, моделювання, технічного регулювання, роботоздатності, міцності, жорсткості, надійності, енергетичної ефективності, довговічності, точності функціонування, стійкості та керованості руху, віброакустики, ергономічності й екологічності механізмів, машин, приводів і їх складових частин, вирішує відповідні наукові завдання з метою підвищення показників технічного рівня, якості й ефективності роботи незалежно від галузі техніки та призначення машин.
 2. Напрями досліджень
  1. Фундаментальні проблеми машинознавства. Наукове прогнозування напрямів технічної еволюції, обґрунтування принципів, наукових основ для створення й ефективного застосування механізмів, машин, машинних агрегатів, машин-автоматів і автоматичних піній. Розроблення теоретичних і експериментальних методів дослідження структури, кінематики та динаміки відповідних технічних систем, теорії оптимального синтезу систем і їхніх елементів за критеріями якості, що відповідають вимогам споживача та виробника. Розроблення методів порівняльного аналізу технічного рівня, якості та конкурентоспроможності складних технічних систем на етапі проектування.
  2. Прикладні проблеми машинознавства. Накопичення й узагальнення інженерного досвіду проектування, виготовлення, експлуатації, ремонту й утилізації механізмів, машин, машинних агрегатів, машин-автоматів і автоматичних ліній. Дослідження роботоздатності, міцності, жорсткості, надійності та довговічності, енергетичної ефективності, точності, стійкості та керованості руху, віброакустики, ергономічності й екологічності відповідних технічних систем, їхніх деталей і складових одиниць. Дослідження й оптимізація робочих процесів, керованості відповідних технічних систем і управління процесами. Розроблення й удосконалення методів автоматизації системного проектування, імітаційного моделювання, методів і засобів експериментальних випробувань, вимірювань і діагностики технічного стану у процесі експлуатації відповідних технічних систем, їхніх деталей і складових одиниць.
  3. Наукові завдання розрахунків, проектування та випробувань деталей машин, механізмів, машинних агрегатів, машин-автоматів і автоматичних ліній. Дослідження впливу матеріалів, конструктивних чинників, технології виготовлення, умов експлуатації тощо на показники технічного рівня, якості та конкурентоспроможності складних технічних систем, їхніх деталей і складових одиниць, технічне регулювання, стандартизація, опрацювання відповідних норм, методик розрахунків і випробувань.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.02.10 - Діагностика матеріалів і конструкцій

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, яка вивчає вплив силових і температурних навантажень, фізико-хімічної дії середовища, зокрема радіаційні, на пошкодження структури та зміну фізико-механічних властивостей матеріалів, несучу здатність конструкцій і спрямована на розроблення методів об'єктивної оцінки поточного та граничного станів, розвитку процесу руйнування матеріалів і конструкцій зі створенням діагностично-аналітичних приладів і обладнання та їх програмного забезпечення.
 2. Напрями досліджень
  1. Прикладне застосування сучасних методів математичної фізики, обчислювальної математики, теорії та статистики випадкових сигналів з метою ефективного кількісного описання взаємодії фізичних полів із реальними матеріалами та їх впливу на напружено-деформований стан елементів конструкцій.
  2. Розроблення фізичних і математичних моделей впливу навантаження та фізико-хімічного середовища на інформативні параметри неруйнівного контролю й оцінка їх достовірності.
  3. Вивчення впливу експлуатаційних факторів і робочих середовищ на довговічність конструкцій, встановлення параметрів, що характеризують зміни у структурі матеріалів і виробів під час їх тривалої експлуатації.
  4. Вивчення процесів старіння матеріалів і конструкцій, змін фізико-механічних характеристик матеріалу, розроблення методів попередження та зменшення їх впливу на робочі характеристики елементів конструкцій, розвиток методології оцінювання та подовження ресурсу виробів, елементів конструкцій і споруд.
  5. Створення та впровадження експериментальних методів та інструментальних засобів вивчення напружено-деформованого стану та неруйнівного контролю дефектності матеріалу, а також діагностики міцності, надійності та довговічності елементів конструкцій.
  6. Розроблення методів отримання, перетворення та передачі даних електронної, оптичної й іншої інформації про дефекти та напружено-деформований стан об'єктів, створення програмного забезпечення для комп'ютеризованих цифрових систем визначення напружень і деформацій, моніторингу технічного стану об'єктів.
  7. Створення та застосування інформаційно-аналітичних і експериментально-діагностичних систем для прийняття рішень про експлуатаційний ресурс об'єктів на основі даних про їх дефектність і можливі режими експлуатації.
  8. Розроблення експериментальних методів і апаратурних засобів визначення залишкових і експлуатаційних напружень, деформацій і ресурсу зварних конструкцій. Створення методів і алгоритмів забезпечення надійності та вірогідності діагностичних систем, їх калібрування та сертифікації.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском

 1. Формула спеціальності
  Процеси та машини обробки тиском - галузь науки і техніки, яка займається розробкою, дослідженням та оптимізацією технологічних процесів обробки тиском, дослідженням і розробкою основ проектування машин для обробки матеріалів тиском у широкому діапазоні температур, зусиль та швидкісних факторів навантаження, дослідженням та оптимізацією обладнання та оснащення.
 2. Напрями досліджень
  1. Теорія обробки металів тиском.
  2. Технологія листового штампування, оснащення та обладнання.
  3. Технологія об'ємного штампування та видавлювання, оснащення та обладнання.
  4. Розробка кузнечно-штампувального обладнання, у тому числі машини та установки для обробки металів імпульсним тиском.
  5. Технологія обробки металів високоенергетичними та високошвидкісними методами (. вибухом, високовольтним імпульсним розрядом, магнітним полем і т. ін.), оснащення та обладнання.
  6. Технологія обробки тиском порошкових, композиційних та мілкоподрібнених матеріалів, оснащення та обладнання.
  7. Технологія обробки металів тиском різними видами інструменту. у тому числі що обертається, оснащення та обладнання.
  8. Методи дослідження процесів обробки матеріалів тиском, оснащення та обладнання.
  9. Методи розрахунку процесів обробки матеріалів тиском, оснащення та обладнання.
  10. Методи дослідження, розрахунку та оптимізації засобів механізації та автоматизації для обробки металів тиском.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.11.08 - Радіовимірювальні прилади

 1. Формула спеціальності
  Радіовимірювальні прилади - галузь науки і техніки, яка займається створенням нових і удосконаленням існуючих радіовимірювальних приладів, дія яких базується на процесах генерування, перетворення і обробки коливань на підвищених частотах різної фізичної природи (електромагнітних, електричних, оптичних та і.), містить теоретичні та експериментальні дослідження нових принципів, методів і засобів побудови апаратури для метрології параметрів елементів радіотехнічних кіл та сигналів.
 2. Напрями досліджень
  1. Створення теорії та розробка приладів для генерування коливань із заданими характеристиками і параметрами в широкому діапазоні частот.
  2. Створення теорії та розробка приладів для вимірювання і оцінки характеристик, параметрів сигналів та перешкод.
  3. Створення теорії та розробка приладів для вимірювання параметрів і характеристик лінійних та нелінійних елементів радіотехнічних кіл.
  4. Дослідження та розробка приладів вимірювання параметрів характеристик радіотехнічних пристроїв та систем різного призвчення.
  5. Дослідження та розробка приладів для повірки і атестації роботи радіотехнічних засобів вимірювання.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки та техніки, що займається вивченням процесів у складних електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, котрі складаються зі взаємопов'язаного комплексу електротехнічних пристроїв, систем керування ними, засобів підвищення енергетичної ефективності та продуктивності, їх математичним і фізичним моделюванням, дослідженням можливості поліпшення параметрів і характеристик з метою забезпечення оптимального проектування та більш ефективної роботи в різних галузях господарства.
 2. Напрями досліджень
  1. Електромеханічні системи. Регульований електропривод, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Нетрадиційні електромеханічні системи з використанням накопичувачів енергії та вентильних перетворювачів.
  2. Електромехатронні, робототехнічні системи. Гнучкі виробничі комплекси з різними видами електроприводів.
  3. Електротехнологічні комплекси. Взаємозв'язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якістю та інтенсивністю електротехнологічних процесів.
  4. Електрофізичні установки. Дослідні, діагностичні та експериментальні стенди для випробування електрообладнання.
  5. Системи електропостачання потужних технологічних і технічних комплексів та обладнання промислових підприємств. Структури та схеми, підвищення якості електропостачання. Компенсація реактивної потужності й електромагнітна сумісність електротехнічного обладнання.
  6. Автономні системи електроживлення стаціонарних і рухомих об'єктів.
  7. Автоматизація електротехнічних комплексів. Системи автоматичного керування та регулювання. Системи діагностики, контролю та захисту. Цифрові й аналогові системи автоматизації електротехнічних комплексів.
  8. Електротехнічні комплекси та системи для створення магнітного поля із заданою просторово-часовою структурою й установки для вимірювання його параметрів. Намагнічувальні та розмагнічувальні установки.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

 1. Формула спеціальності
  Прилади і методи контролю та визначення складу речовин - галузь науки і техніки, яка займається створенням досконалих методів і засобів визначення складу речовий, вимірювання, контролю та захисту об'єктів різної фізичної природи.
 2. Напрями досліджень
  1. Підвищення точності, вірогідності, чутливості, швидко дії, надійності приладів контролю та визначення складу речовин.
  2. Технічні засоби для систем контролю та захисту технічного стану об'єктів.
  3. Прилади і обладнання для систем тестової діагностики об'єктів.
  4. Прилади дію систем функціональної діагностики об'єктів.
  5. Прилади випробувальної техніки.
  6. Прилади неруйнівного контролю матеріалів і виробів.
  7. Технічні засоби для дослідження впливу кліматичних факторів.
  8. Прилади контролю надійності промислового обладнання і передаварійних ситуацій.
  9. Прилади і засоби контролю та захисту навколишнього природного середовища.
  10. Дослідження методів збудження аналітичних сигналів шляхом зондування електронами, іонами, іонізуючим випромінюванням, лазерним та електромагнітним випромінюванням.
  11. Дослідження методів визначення складу газового середовища, зокрема парціальних тисків складових газів, малих домішок корисних та шкідливих речовин. Дослідження загальних властивостей, техніко-економічних закономірностей та речовин, в тому числі із застосуванням поверхнево-чутливих матеріалів, хроматографів, спектрофотометрів та їх комбінацій.
  12. Дослідження методів визначення складу рідин, малих домі шок корисних та шкідливих речовин, в тому числі із застосуванням поверхнево-чутливих матеріалів, спектрофотометрів, хроматографів та масспектрометрів.
  13. Дослідження методів визначення загального, локального та пошарового складу твердих тіл, малих домішок із застосуванням методів збудження електронами, іонами, іонізуючим випромінюванням, фотонами, лазерним та електромагнітним випромінюванням.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.11.17 - Біологічні та медичні прилади і системи

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, яка досліджує проблеми, пов'язані зі створенням нових та удосконаленням наявних біомедичних приладів, пристроїв і систем, які використовують різноманітні фізичні явища, поля та випромінювання, їх взаємодію з біологічними системами на макро- і мікрорівні.
 2. Напрями досліджень
  1. Дослідження фізичних основ побудови медико-діагностичних, лікувальних, хірургічних приладів, систем і їх складових частин.
  2. Дослідження та розроблення нових методів і засобів діагностування та вимірювання медикобіологічних параметрів.
  3. Дослідження, розроблення й оптимізація радіоелектронних, оптичних і оптоелектронних перетворювачів і схем побудови медичних приладів і систем.
  4. Розроблення методів і засобів діагностування та моделювання біомедичних приладів і систем.
  5. Розроблення методів і засобів підвищення точності та вірогідності діагностування та вимірювання медикобіологічних параметрів.
  6. Розроблення, дослідження й оптимізація біомедичних систем життєдіяльності в умовах космічного польоту, а також в інших екстремальних умовах.
  7. Розроблення цифрових методів обробки та реєстрації медикодіагностичної інформації.
  8. Розроблення й оптимізація схем побудови та функціонування телемедичних приладів і систем.
  9. Дослідження та розроблення нових методів розрахунку, проектування та математичного моделювання біологічних і медичних приладів і систем.
  10. Розроблення методів і засобів метрологічного забезпечення медикодіагностичних приладів і систем.
  11. Дослідження цифрових і голографічних методів реєстрації біомедичної інформації.
  12. Розроблення пристроїв і систем лазерної хірургії та терапії.
  13. Дослідження та розроблення методів, засобів і технології технічного обслуговування, ремонту й експлуатації біомедичних систем.
  14. Системні дослідження технології в біологічному та медичному приладобудуванні.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

 1. Формула спеціальності
  Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій - галузь науки й техніки, що займається науковими дослідженнями, створенням нових і вдосконаленням наявних радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій та їх функціональних вузлів.
 2. Напрями досліджень
  1. Розроблення методів підвищення ефективності вузлів і пристроїв у системах радіотехніки та телекомунікацій на підставі аналізу, синтезу й оптимізації їх структурних та принципових (електричних) схем і режимів роботи.
  2. Дослідження й розроблення принципів, методів, алгоритмів і структур пристроїв формування, генерування, підсилення, фільтрації, модуляції та демодуляції (детектування), кодування, декодування в системах радіотехніки та телекомунікацій.
  3. Дослідження й розроблення принципів, методів, алгоритмів, структур пристроїв цифрової обробки сигналів, зокрема багатовимірних, які використовуються в системах радіотехніки та телекомунікацій.
  4. Дослідження й розроблення принципів і методик оптимального проектування вузлів та пристроїв радіотехніки й телекомунікацій, зокрема з урахуванням детермінованих та випадкових відхилень параметрів від номінальних значень.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.12.20 - Оптоелектронні системи

 1. Формула спеціальності
  Оптоелектронні системи - галузь науки й техніки, що займається дослідженням і вивченням характеристик, структури та методів побудови і використання систем отримання, передачі, перетворення й відображення інформації, принцип дії яких ґрунтується на фізичних властивостях оптоелектронного елементного базису та оптичного зв'язку.
 2. Напрями досліджень
  1. Елементний базис оптоелектронних систем. Прилади генерації та модуляції випромінювання: лазери, світлодіоди, електролюмінісцентні, електрохромні рідинокристалічні панелі. Фотоприймачі та інші перетворювачі оптичних сигналів в електричні. Передача оптичних сигналів через лінійні та нелінійні оптичні середовища. Оптичні хвилеводи. Волоконна оптика.
  2. Загальні основи побудови оптоелектронних систем. Математичне моделювання і методи розрахунку та проектування. Інформаційні характеристики.
  3. Спеціалізовані оптоелектронні системи. Системи зв'язку, локації, реєстрації інформації, обробка та відображення інформації.
  4. Нові фізико-технічні принципи побудови оптоелектронних систем.Функціональні вузли та елементи оптоелектронних систем на базі голографії, інтегральної оптики, просторових модуляторів випромінювання, пасивних і активних оптопар.
  5. Електронні та мікроелектронні прилади й системи для забезпечення дієздатності оптоелектронних систем. Системи живлення, пам’яті, комутації, кодування та декодування. Прилади вимірювання характеристик і параметрів оптоелектронних елементів та систем.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

 1. Формула спеціальності
  Спеціальність охоплює проблеми створення ефективного інструментального забезпечення інформаційних технологій: організацію принципово нових і вдосконалення існуючих комп'ютеризованих і комп'ютерних систем і мереж, їх апаратних і програмних засобів, розподілених комп'ютерних систем, методів і засобів реалізації комунікацій в них; розроблення наукових фізико-технологічних, логічних, алгоритмічних, мовно-програмних основ побудови й автоматизації проектування апаратних і програмних засобів; науково-технічні дослідження та розроблення в галузі первинних і вторинних системних перетворень інформації, аналогових, гібридних і цифрових компонентів комп'ютерних систем, методів і засобів опрацювання знань і природомовних інформаційних об'єктів; створення алгоритмічного, апаратно-програмного, контрольно-діагностичного й інформаційно-вимірювального забезпечення процесів утворення, збору, зберігання, захисту, обробки, передачі, вводу, виводу та перетворення інформації в комп'ютерних та інформаційно-вимірювальних системах і мережах; визначення, вимірювання й оцінку параметрів комп'ютерних систем, мереж та їх компонентів.
  Значення розв'язання наукових і технічних проблем даної спеціальності для народного господарства полягає у створенні та вдосконаленні теоретичної та програмно-технічної бази засобів комп'ютерних систем, мереж та їх компонентів, що мають високі функціональні, структурні й експлуатаційні якості та забезпечують зростання ефективності їх використання в усіх сферах народного господарства.
 2. Напрями досліджень
  1. Теоретичні основи створення та вдосконалення високоефективних технічних і програмних компонентів комп'ютерних систем і мереж загального та спеціального призначення, розподілених систем та їх компонентів відповідно до різних ієрархічних рівнів їх організації й умов експлуатації.
  2. Методи та засоби забезпечення ефективності, надійності, контролю, діагностики, визначення параметрів, відлагодження, випробування, а також проектування високоефективних, надійних, придатних для контролю та діагностики комп'ютерних систем і мереж, їх пристроїв і компонентів.
  3. Теоретичні основи, методи та технології системного та прикладного програмування, створення операційних систем для комп'ютерних систем і мереж загального та спеціального призначення, паралельних комп'ютерних систем і мереж, технічних і програмних засобів взаємодії людини з комп'ютерними системами та мережами, мережних технологій обробки інформації.
  4. Дослідження та розроблення нових високоефективних архітектур комп'ютерних сис¬тем і мереж загального та спеціального призначення, топологічної організації розподілених систем і комунікаційних технологій в них.
  5. Теоретичні засади, методологічні, алгоритмічні та програмно-апаратні засоби опрацювання інформації, представленої формалізованими знаннями та природомовними об'єктами.
  6. Теоретичні основи, методи й апаратно-програмні засоби комп'ютерної криптографії, розподілу доступу та захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.
  7. Розроблення та дослідження методів і технологій автоматизованого проектування технічних і програмних засобів комп'ютерних систем і мереж, мов опису, моделей і структурно-алгоритмічної організації систем і мереж для різних ієрархічних рівнів їх подання, створення інтелектуалізованих систем аналізу і синтезу апаратних і програмних засобів комп'ютерних та інформаційно-вимірювальних систем, комп'ютерних мереж та їх компонентів.
  8. Теоретичні основи аналізу, синтезу, інтелектуалізації, підвищення ефективності, оптимізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем, орієнтованих на різні предметні області, а також комп'ютеризованих систем діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ, систем для вимірювання параметрів випадкових процесів і полів, систем ідентифікації сигналів, систем автоматичного контролю технологічних процесів тощо.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології

 1. Формула спеціальності
  Спеціальність охоплює теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; розроблення критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій і розроблення теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.
 2. Напрями досліджень
  1. Розроблення наукових і методологічних основ створення та застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації й управління.
  2. Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.
  3. Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій і завдань виробничого й організаційного управління у звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій.
  4. Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення та впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп'ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.
  5. Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення та впро¬вадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних і спеціалізованих комп'ютерних систем і мереж, зокрема системи комп'ютеризації освіти.
  6. Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу й оцінювання ефективності автоматизованих систем переробки інформації й управління.
  7. Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп'ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних і знань, зокрема комерційного призначення.
  8. Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного забезпечення комп'ютерних мереж і систем розподіленої обробки даних.
  9. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю, класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації, а також для математичного моделювання похибок у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах.
  10. Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об'єктно-орієнтоване тощо) на підґрунті створення та застосування відповідних інформаційних технологій.
  11. Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.
  12. Розроблення інформаційних технологій для побудови та впровадження: автома¬тизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп'ютерних систем електронного бізнесу.
  13. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструмен¬тальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв і архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, комп'ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів тощо).
  14. Розроблення та дослідження моделей і методів оцінювання якості та підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки інформації й управління критичного застосування.
  15. Дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, що займається дослідженням процесів в електроенергетичному й електротехнічному обладнанні електричних станцій, автономних електричних систем, оцінкою й оптимізацією режимів електроенергетичних систем, мереж, систем електропостачання загального призначення та їх елементів, зокрема систем керування, автоматики та захисту, їх фізичним та математичним моделюванням, оптимізацією та синтезом із метою створення нових і вдосконалення наявних систем і пристроїв, забезпечення їх ефективного та безпечного функціонування
 2. Напрями досліджень
  1. Режими роботи, процеси в електроенергетичному й електротехнічному обладнанні електричних станцій, електроенергетичних систем.
  2. Аналіз і оптимізація режимів електроенергетичних систем, дослідження їх взаємного впливу, зокрема питань стійкості, живучості, технічної й екологічної сумісності, надійності.
  3. Моделювання і синтез електроенергетичних об'єктів, їх електроенергетичного й електротехнічного обладнання, зокрема систем керування, автоматики і захисту, підвищення ефективності їх проектування й експлуатації.
  4. Електроенергозбереження, якість електричної енергії в електричних системах і мережах.
  5. Аналіз і оптимізація режимів роботи розподільчих електричних мереж, систем електропостачання та їх елементів.
  6. Інформаційні технології в проектуванні, експлуатації і випробуваннях електроенергетичних систем, мереж та їх обладнання.
  7. Створення нового, удосконалення наявного обладнання електроенергетичних об'єктів, їх інформаційно-керуючих систем, зокрема систем реєстрації, керування, автоматики та захисту, систем підтримки і тренажу персоналу.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, яка займається теоретичними й експериментальними дослідженнями механізмів, закономірностей тепломасоперенесення, розвитком теорії та методів дослідження проблем тепломасообміну, процесів отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії палив і теплоносіїв різних типів в енергетичних установках, тепломасообмінних технологічних процесах та апаратах, розробленням методів їх розрахунку, конструювання й інтенсифікації
 2. Напрями досліджень
  1. Створення нових, удосконалення наявних методів аналізу, розрахунку й інтенсифікації тепломасообміну в одно- та багатофазних середовищах, у теплових і гідродинамічних процесах в установках для виробництва й використання теплової енергії, технологічних пристроях і апаратах.
  2. Дослідження конвективного теплообміну й течії в однофазних середовищах. Розроблення теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів перенесення теплоти з потоками рідини й газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв.
  3. Дослідження теплообміну й течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків у трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів у них. Розроблення та дослідження механізмів створення неізотермічних процесів у дисперсних газопотоках.
  4. Розвиток теорії сушіння, дослідження процесів сушіння, розроблення методів їх розрахунку й інтенсифікації, підвищення ефективності сушильного обладнання.
  5. Створення нових ефективних, удосконалення наявних теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження й теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання.
  6. Розроблення технологічних основ автоматизації теплотехнічних процесів та установок.
  7. Розроблення наукових основ і технології раціонального використання вторинних енергоресурсів у системах виробництва й споживання теплової енергії, у промислових процесах і агрегатах.
  8. Розроблення і дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.
  9. Розроблення та дослідження методів перетворення в роботу низькопотенціальної теплоти, підвищення її потенціалу в теплових машинах.
  10. Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей робочих тіл теплотехнічних пристроїв.
  11. Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих речовин; розроблення методів екологічної безпеки при експлуатації енергетичних і теплотехнічних установок.
  12. Дослідження і створення засобів енергозбереження у промислових агрегатах і процесах.
  13. Дослідження процесів очищення газів промислових теплоенергетичних установок.
  14. Дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних і фазових перетворень.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, яка займається проблемами створення методологічних основ оптимального технічного використання засобів транспорту (зокрема рухомого складу, обладнання та засобів забезпечення транспортних і навантажувально-розвантажувальних робіт), їх технічної експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, вивченням закономірностей змінювання технічного стану засобів транспорту, розробленням технічних заходів щодо підвищення надійності функціональних і енергетичних транспортних систем, створення умов для високоефективного використання засобів транспорту з дотриманням вимог охорони навколишнього природного середовища.
 2. Напрями досліджень
  1. Теоретичні основи виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та відновлення засобів транспорту. Стратегія розвитку, реконструкції та переоснащення під¬приємств виробництва, експлуатації, ремонту та зберігання засобів транспорту.
  2. Системні властивості засобів транспорту в умовах експлуатації: надійність, безвідмовність, довговічність, паливна економічність, ремонтна придатність, безпека використання, екологічність, ергономічність, естетичність і методи їх оптимізації.
  3. Функціонування засобів транспорту в різних умовах експлуатації, виробничо-технічна база для забезпечення їх технічної готовності. Методи профілактичного обслуговування засобів транспорту, розроблення засобів діагностики та прогнозування їх технічного стану.
  4. Методи підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників засобів транспорту в умовах експлуатації. Розроблення ресурсозберігальних екологічно чистих технологій експлуатації засобів транспорту. Розширення паливної бази засобів транспорту.
  5. Охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу засобів транспорту на всіх етапах життєвого циклу. Розроблення методів оцінювання та способів підвищення екологічної безпеки засобів транспорту.
  6. Розроблення нових та удосконалення наявних науково-обгрунтованих стратегій, режимів і програм технічного обслуговування та ремонту засобів транспорту, обгрунтування експлуатаційних вимог до транспортної техніки, визначення параметрів необхідної ремонтно-експлуатаційної інфраструктури.
  7. Створення наукових основ і методів розрахунку параметрів та управління ресурсом, надійністю й технічним станом засобів транспорту, розроблення методів підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту та їх функціональних систем, обладнання й засобів забезпечення їх працездатності.
  8. Дослідження способів і технологічних процесів експлуатації, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів,відновлення їх деталей, розроблення методів і технічних засобів механізації, автоматизації та комп'ютеризації процесів експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, удосконалення організації, методів, засобів підвищення зносостійкості та ресурсу деталей, вузлів, агрегатів засобів транспорту в технологіях ремонту.
  9. Дослідження ефективності функціонування ергатичних систем управління засобами транспорту, розроблення заходів, засобів і методів поліпшення якості експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів транспорту.
  10. Дослідження якості та надійності (безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збереженість) засобів транспорту, їх агрегатів на стадіях проектування конструкцій і технологій, виробництва й експлуатації.
  11. Дослідження, розроблення та прогнозування методів удосконалення тактико-технічних і експлуатаційних характеристик засобів транспорту, обґрунтування експлуатаційних вимог до їх ремонтопридатності та технологічності обслуговування, підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки, встановлення закономірностей змінювання параметрів технічного стану у процесі експлуатації, впровадження методів і засобів діагностування та прогнозування технічного стану засобів транспорту, що забезпечують високу ефективність їх використання та надійність роботи.
  12. Дослідження впливу експлуатаційних чинників на показники роботи засобів транспорту, розроблення методів підвищення економічності витрачання палива, олив, мастил, спеціальних рідин і поліпшення екологічних показників транспортних засобів в умовах експлуатації.
  13. Удосконалення технічної експлуатації та розроблення технічних засобів залізничних станцій і вузлів, диспетчерської й електричної сигналізації, автоблокування, переїзної сигналізації, автоматизованого керування засобами транспорту загального та не загального користування (для дослідження в галузі залізничного транспорту).
  14. Дослідження та розроблення методів і технічних засобів обробки польотної інформації й обґрунтування її застосування під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки (для дослідження в галузі авіаційного транспорту).
  15. Розроблення нових і вдосконалення чинних вимог Норм льотної придатності. Розроблення методологій, методів і засобів сертифікації літальних апаратів і їх силових установок, обладнання та спецтехніки, що використовуються під час технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, експлуатаційних і ремонтних підприємств цивільної авіації (для дослідження в галузі авіаційного транспорту).
  16. Розроблення методів експлуатації захисних, причальних і обмежувальних споруд морських і річкових портів і судноремонтних заводів, підхідних каналів, шлюзів і інших гідротехнічних споруд, що забезпечують необхідні умови функціонування морського та річкового флоту (для дослідження в галузі водного транспорту).
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, яка вивчає процеси твердіння, структуроутворення, формування властивостей руйнування й довговічності будівельних матеріалів неорганічної та органічної природи. Вона (ця галузь науки) комплексно охоплює встановлення і вивчення зв'язків між складом, процесами, структурою і властивостями будівельних матеріалів, виявлення закономірностей їх зміни під впливом фізичних, хімічних, фізико-хімічних, електрохімічних, біологічних, радіаційних та інших факторів. Мета - розроблення ефективних шляхів і засобів поліпшення технологічних і експлуатаційних якостей традиційних, створення нових, зокрема екологічно чистих видів будівельних матеріалів із прогнозованими властивостями, розроблення ефективних ресурсозберігаючих технологій, що дають можливість комплексно використовувати природну та техногенну сировину, серед якої попутні продукти інших виробництв. Галузь займається також розробленням технологічних засобів та матеріалів для захисту, ремонту, відновлення, підвищення експлуатаційної надійності, довговічності будівельних конструкцій, будівель і споруд.
 2. Напрями досліджень
  1. Удосконалення, підвищення ефективності технології виробництва наявних будівельних матеріалів і виробів із метою зниження матеріало-, енерго-, трудомісткості, підвищення екологічної чистоти.
  2. Розроблення технологій виробництва нових видів ефективних будівельних матеріалів із заданими структурою і якостями, зокрема корозійно- і радіаційностійких, а також, замість дефіцитних матеріалів, використання принципово нових видів технологій (безопалювальна, біотехнологія тощо) при виробництві матеріалів, виробів і конструкцій, зокрема з попутних продуктів інших виробництв.
  3. Теоретичні і експериментальні дослідження фізико-хімічних процесів, механізмів, явищ, речовинних і енергетичних перетворень при структуроутворенні, формуванні властивостей матеріалів, їх змінюванні, механічному, корозійному та пожежному руйнуванні. Вивчення довговічності матеріалів і конструкцій в умовах механічних навантажень, природних та технологічних чинників. Розроблення засобів управління цими процесами, структурою і тривалістю.
  4. Розроблення, вдосконалення засобів і матеріалів для захисту, ремонту, відновлення, підвищення експлуатаційної надійності і довговічності будівельних конструкцій, будівель та споруд.
  5. Дослідження стану матеріалів у конструкціях і руйнуючих процесів (корозійних, деформаційних, фільтраційних тощо), пошуки засобів захисту від них з урахуванням різних експлуатаційних чинників.
  6. Розроблення методів та засобів контролю властивостей, зокрема тих, що визначають теплозахист, звукопоглинання, експлуатаційну надійність і довговічність будівельних матеріалів, конструкцій та споруд із них. Проведення енергетичного, кінетичного і теплотехнічного аналізу процесів одержання, твердіння, корозії матеріалів і виробів, використання методів технологічної механіки для дослідження процесів структуроутворення в'яжучих матеріалів, бетонів тощо.
  7. Дослідження і розроблення методів проектування, процесів виробництва будівельних матеріалів та конструкцій.
  8. Створення експертних систем для вибору технологічних рішень виробництва будівельних матеріалів.
  9. Створення виробничих комплексів з виготовлення будівельних матеріалів.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки і техніки, яка охоплює розробку теоретичних і прикладних основ проектування, будівництва, реконструкції, ремонту (з урахуванням умов експлуатації) будинків, споруд і комплексів промислового та цивільного призначення, створення й удосконалення технологічних і організаційних методів будівельних робіт.
 2. Напрями досліджень
  1. Наукові основи створення та вдосконалення технології й організації будівельно-монтажних процесів, пов'язаних із зведенням, реконструкцією, реставрацією, ремонтом будинків, споруд і комплексів, зокрема в особливих умовах.
  2. Організаційно-технологічне проектування будівельного виробництва, моделі, методи та рішення з урахуванням умов масового зведення об'єктів будівництва.
  3. Організаційні структури, форми й методи управління підприємствами будівельного комплексу та його матеріально-технічної бази.
  4. Наукові та методичні основи проектування технологічних процесів і організації будівельного виробництва з використанням сучасного інформаційного забезпечення й обчислювальної техніки.
  5. Розроблення наукових, теоретичних основ комплексної механізації та автоматизації будівельних процесів.
  6. Шляхи зниження енергомісткості, трудомісткості, матеріаломісткості і вартості будівельної продукції.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.

Паспорт cпеціальності 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція)

 1. Формула спеціальності
  Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).
 2. Напрями досліджень
  1. Підприємство як суб'єкт господарювання.
  2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
  3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
  4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
  5. Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
  6. Економічна безпека підприємницької діяльності.
  7. Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
  8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
  9. Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
  10. Виробничо-господарська діяльність підприємства.
  11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
  12. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
  13. Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
  14. Затрати та собівартість продукції.
  15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
  16. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
  17. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
  18. Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
  19. Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
  20. Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
  21. Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
  22. Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
  23. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
  24. Ефективність управління персоналом на підприємстві.
  25. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - економічні науки.

Паспорт cпеціальності 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 1. Формула спеціальності
  Наукова спеціальність, яка досліджує методологічні, теоретичні, науково-методичні і прикладні проблеми, аналізу, функціонування і розвитку соціально-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій.
 2. Напрями досліджень
  1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-економічних систем.
  2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії.
  3. Моделі та методи програмно-цільового управління економічними системами і процесами
  4. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.
  5. Моделювання процесів суспільного відтворення.
  6. Моделювання процесів економічного зростання.
  7. Прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів.
  8. Математичні моделі економічної динаміки.
  9. Моделювання балансових пропорцій і показників економіки.
  10. Математичні моделі та методи формування балансів для різних рівнів управління економікою.
  11. Системний аналіз економічних процесів.
  12. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці.
  13. Моделі і методи формування раціональних організаційно-економічних структур і систем управління в економіці.
  14. Моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу.
  15. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності.
  16. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці.
  17. Системи підтримки прийняття рішень.
  18. Методи штучного інтелекту в економіці.
  19. Моделі, методи та інформаційні технології функціонування систем моніторингу в економіці.
  20. Теоретико-методологічні проблеми інформатизації суспільства, побудованого на знаннях.
  21. Впровадження нових комп'ютерних технологій та обробки статистичної інформації.
  22. Формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичних спостережень.
  23. Нові інформаційні та комунікаційні технології.
  24. Гіпертекстові та мультимедійні технології в соціально-економічних системах.
  25. Геоінформаційні системи в економіці.
  26. Економічні й організаційні проблеми інформаційної діяльності, створення інформаційного простору об'єкта.
  27. Безпека та надійність інформаційних систем.
  28. Методи та моделі управління проектами інформатизації.
  29. Економічна ефективність розроблення, впровадження та функціонування інформаційних систем і технологій.
  30. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в інформаційних системах.
  31. Системи управління базами даних і знань.
  32. Інструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних систем.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - економічні науки.

Паспорт cпеціальності 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

 1. Формула спеціальності
  Галузь науки, яка вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти.
  Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності.
  Класифікаційні ознаки спеціальності:
  1. за галузями педагогічної науки: теорія загальної педагогіки; історія освіти та педагогічної думки;
  2. за складовими педагогічної науки: теорія, методологія педагогіки; методи педагогічних досліджень; історія загальної освіти, педагогічної науки,етнопедагогіка;
  3. за характером досліджень: фундаментальні, порівняльні;
  4. за охопленням: національна, вітчизняна, зарубіжна, порівняльна, теорія та історія педагогіки;
  5. за психофізіологічним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі, суб'єкти освіти з особливими потребами.
 2. Напрями досліджень:
  1. Теоретичні проблеми педагогіки: терміни, поняття, склад і структура науки.
  2. Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної освіти.
  3. Теоретичні засади педагогічної думки.
  4. Цінності сучасної освіти.
  5. Філософія освіти в системі соціогуманітарного знання.
  6. Педагогіка в системі наукового знання.
  7. Єдність і розбіжності педагогічної науки і практики.
  8. Освіта та громадянське суспільство: тенденції взаємовпливів.
  9. Формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді - теорія та методологія.
  10. Природні, суспільні та біологічні закономірності педагогічного процесу.
  11. Розвиток особистостей у структурі педагогічної науки.
  12. Теоретико-методологічні засади реформування системи освіти.
  13. Глобалізаційні процеси у світі, їх вплив на розвиток освітньої системи.
  14. Світові тенденції розвитку освіти і педагогічної науки - порівняльний аналіз.
  15. Порівняльна педагогіка як напрям педагогічної науки.
  16. Формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем.
  17. Релігійна педагогіка в системі соціогуманітарного знання.
  18. Методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна основа формування інтелектуального потенціалу держави.
  19. Методологічні та загальнотеоретичні проблеми проведення історико-теоретичних досліджень.
  20. Джерелознавство як складова педагогічних досліджень.
  21. Розвиток національної педагогіки.
  22. Культурно-антропологічна історія освіти.
  23. Українська народна педагогіка в її історичному контексті.
  24. Історія розвитку освіти в Україні в різні історичні періоди.
  25. Дитинство як об'єкт історико-педагогічного знання.
  26. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі.
  27. Розвиток історії зарубіжної педагогіки як системи.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - педагогічні науки.

Паспорт cпеціальності 13.00.02 - Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

 1. Формула спеціальності
  Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, організаційні форми і засоби навчання технічних дисциплін у системі неперервної техніко-технологічної освіти.
  Напрями досліджень з цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для даноїспеціальності.
  Класифікаційні ознаки спеціальності:
  1. За рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта;
  2. За видами об'єктів педагогічного впливу: учні ПТУ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів всіх технічних спеціальностей; майбутні інженери-педагоги та інші категорії фахівців з педагогіки, у процесі підготовки яких здійснюється навчання технічних дисциплін;
  3. За структурною складовою педагогічної науки: прикладна дидактика;
  4. За галузевою складовою педагогічної науки (за галузями підготовки спеціалістів): технічна і з технічної естетики НАПН України, педагогічна й інженерно-педагогічна освіта;
  5. За характером досліджень: прикладні, порівняльні;
  6. За психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі; суб'єкти освіти з особливими потребами.
 2. Напрями досліджень:
  1. Формування фахової компетентності у процесі навчання дисциплін технічного циклу: спеціальних, комп'ютерних, проектувальних, загальнотехнічних.
  2. Історія зарубіжної та відчизняної художньо-промислової освіти, технічної і архітектонічної творчості.
  3. Історія вивчення засобів предметно-перетворювальної діяльності людини та основ біоніки.
  4. Розвиток теорії і технологій навчання технічних і проектувальних дисциплін.
  5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій і елктронних засобів у процесі навчання технічних дисциплін і дистаційного навчання.
  6. Удосконалення змісту і методики навчання дисциплін технічного циклу в умовах професійно-технічних і вищих навчальних закладів.
  7. Міжпредметні та мікурсові зв'язки у процесі навчання технічних дисциплін.
  8. Науково-дослідна робота студентів технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі навчання технічних дисциплін.
  9. Теоретико-методичні засади графічної підготовки у процесі навчання технічних дисциплін.
  10. Підвищення функціонального рівня культури суб'єктів педагогічного процесу у професійних закладах освіти.
  11. Удосконалення професійної підготовки викладачів технічних дисциплін у системі неперервної освіти
  12. Розвиток технічного мислення, конструктивних умінь і винахідництва студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання технічних і проектувальних дисциплін.
  13. Наступність у навчанні основ дизайну учнів коледжів і професійно-технічних училищ, студентів вищих педагогічних та та інженерно-педагогічних навчальних закладів.
  14. Теоретичне обгрунтування і розробка моделей взаємодії суб'єктів навчального процесу на заняттях дисциплін технічного циклу.
  15. Самореалізація творчої особистості фахівця в умовах професійної освіти на заняттях з технічних дисциплін.
  16. Зарубіжний досвід вивчення технічних дисциплін у вищих навчальних закладах.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - педагогічні науки.

Паспорт cпеціальності 21.06.01 - Екологічна безпека

 1. Формула спеціальності
  Розроблення екологічного моніторингу та технічних засобів контролю за станом довкілля, теоретичних основ та обґрунтування оцінок екологічного ризику, пошук і створення за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою. Вивчення й обґрунтування ступеня відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням збереження здоров'я людини, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та потенціалу держави, збереження й відновлення навколишнього середовища. Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище.
 2. Напрями досліджень
  1. Обґрунтування теоретичних основ оцінок техногенного ризику, розроблення та пошук за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою.
  2. Розроблення наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище й людину.
  3. Удосконалення наявних, створення нових, екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля. Екологічний аудит, екологічний менеджмент.
  4. Вивчення екологічної обстановки навколо атомних, теплових електростанцій, гірничовидобувних підприємств, інших небезпечних об'єктів; обґрунтування й здійснення заходів для поліпшення цієї обстановки.
  5. Розроблення систем екологічного моніторингу й техногенно-екологічної безпеки регіонів, окремих екосистем. Заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля.
  6. Обґрунтування наукових засад безпечного видобування, зберігання, технологій переробки, транспортування, захоронення, знешкодження радіоактивних та інших шкідливих речовин. Розроблення, вдосконалення методів контролю та заходів захисту від радіоактивних та інших шкідливих речовин.
  7. Дослідження впливу техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення їх із експлуатації.
  8. Розрахунки та наукове обґрунтування допустимих рівнів впливу техногенної діяльності на споруди різного призначення, створення умов надійної безпеки життя та діяльності людини, враховуючи критичні ситуації, що можуть виникати під час техногенних аварій чи природних катастроф. Наукове обґрунтування та розроблення оптимальної структури розміщення техногенно безпечних та ліквідації техногенно небезпечних об'єктів на території України.
 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені - технічні науки.


28/04/2012
Нас відвідало з 20.12.2001
Державн_ вищ_ навчальн_ заклади
___-IV р_вн_в акредитац_ї
ВДТУ, Інститут магістратури, аспірантури та докторантури
Відповідальний: Мокін В.Б., д.т.н., директор ІнМАД
Дизайн: Лосєв Г.О.