Фотоальбом
Роман Тилець
Бакалаврська дипломна робота

Ідентифікація залежностей за допомогою нечіткої бази знань з правилами у різних форматах

Пояснювальна записка

до бакалаврської дипломної роботи

на тему Ідентифікація залежностей за допомогою нечіткої бази знань з правилами у різних форматах

 Виконав: Тилець Р. О.

 

АННОТАЦІЯ

В роботі був проведений огляд нечітких множин та нечітких баз знань. Також був проведений загальний аналіз нечітких баз знань з різними типами правил (Сугено, Мамдані, Цукамото, синглтонна, Ларсена). Було проведено варіантний огляд і оцінку проектних рішень, в ході якого для розробки вибрано математичне середовище Matlab. Були розроблені алгоритми та програмне забезпечення для ідентифікації залежностей за допомогою нечіткої бази знань з правилами у різних форматах. Програмне забезпечення було протестоване. Результати тестування підтверджують правильність роботи ПЗ.

ABSTRACT

In bachelor thesis was reviewed fuzzy sets and fuzzy knowledge bases. There was held a general analysis of fuzzy knowledge bases with different types of rules (Sugeno, Mamdani, Tsukamoto, singleton, Larsen). There have been a variant review and evaluate design solutions in which to develop the selected mathematical environment Matlab. Were developed algorithms and software to identify dependencies using fuzzy knowledge base of rules in different formats. The software has been tested. Test results confirm the correct work of the software.